Odborné poradenstvo

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o., pre zmluvných klientov poskytuje odborné poradenstvo:

 • pri rokovaniach s orgánmi štátneho dozoru
 • regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva ​
 • v oblasti plnenia a dodržiavania aktuálnych legislatívnych podmienok na prevádzku
 • pri riešení chorôb z povolania na pracovisku ako aj pri legislatívnych postupoch pri priznavaní choroby z povolania, aké povinnosti vyplývajú pre zamestnávateľa a aké pre zamestnanca ,
 • v oblasti prevencie vzniku poškodeni zdravia z práce a prevencie vzniku chorôb z povolania
 • podľa konkrétnych pracovných podmienok a na základe hodnotenia zdravotných rizík na úpravu pracovných podmienok s návrhom vhodných efektívnych preventívnych opatrení
 • podľa konkrétnych pracovných podmienok pre vhodné plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov, vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
 • na ochrany zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať
 • pri zaradzovaní zamestnancov na prácu podľa zdravotnej spôsobilosti, riešenie dočasnej alebo dlhodobej nespôsobilosti na prácu ​
 • pri riešení ukončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
 • pri poskytovaní informácií zamestnancom v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii
 • pre správnu organizáciu a zabezpečenia prvej pomoci na pracovisku