Čo je nové

KORONAVÍRUS a preventívne lekárske prehliadky

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vo svete, t.j. zvýšený výskyt ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19,  na zamedzenie šírenia ochorenia je potrebné dodržiavať aj tieto preventívne opatrenia :

  • Ak sa Vaši zamestnanci v posledných 14 dňoch vrátili, prípadne sa vracajú  z dovolenky príp. služobnej cesty z oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia koronavírusom COVID-19 (Čína, Hon-kong, Singapur, Južná Kórea, Japonsko, Irán, severné Taliansko a ďalšie podľa aktuálnej epidemiologickej situácie) bez ohľadu na to, či sa u nich prejavujú alebo neprejavujú klinické príznaky (horúčka nad 38 °C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov a kĺbov), nevysielajte  týchto zamestnancov na preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu,  a to až  do uplynutia lehoty 14 dní od ich príchodu do SR.

  • Rovnako to platí aj o zamestnancoch, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19, ktorým RÚVZ nariadi karanténu, t.j. izoláciu v domácom prostredí.   

  • V prípade, ak je zamestnanec s pozitívnou epidemiologickou anamnézou už naplánovaný na lekársku prehliadku, doporučujeme  jeho preobjednanie na iný termín, najskôr po  14 dňoch po návrate zo zasiahnutej oblasti, alebo po ukončení karantény.

  • Upozorňujeme, že zdravotnícke zariadenie vyšetrenie takéhoto zamestnanca môže odmietnuť z  dôvodu prevencie potencionálneho šírenia ochorenia.

  • Zároveň týmto zamestnancom odporúčame samokontrolu zdravotného stavu.

  • V prípade objavenia sa príznakov: vysoké teploty, kašeľ, dýchavičnosť, aby kontaktovali telefonicky svojho ošetrujúceho všeobecného lekára, alebo  linku 112, na zabezpečenie   ich liečby.

19.03.2020

KORONAVÍRUS - informácie pre klientov

Dôležitý oznam
zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS a preventívne lekárske prehliadky

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

zistiť viac

Nová kategorizácia zdravotných rizík

Od 01.08.2019 platí aktualizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotných rizík a ich kategoriácie
zistiť viac
16.4.2019

Posudzovanie rizík v 2. kategórii

Zamestnávatelia musia aktualizovať posudzovanie rizík najmenej raz za 18 mesiacov.
zistiť viac
25.03.2019

Nahlasovanie zamestnancov na ÚVZ za rok 2018 - ZMENA

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 30.06.2019
zistiť viac
15.3.2019

Kategórie zdravotných rizík

Aktuálne zmeny v kategorizácii zdravotných rizík
zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.
zistiť viac
16.4.2019

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.
zistiť viac