Čo je nové

Preventívne lekárske prehliadky počas krízovej situácie

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu podľa zák. NR SR  č. 69/2020 Z.z. sa preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu nevykonávajú:

Nevykonávajú sa lekárske prehliadky:

- vstupné - ( vstupné lekárske prehliadky sa nahrádzajú dočasne čestným vyhlásením zamestnanca)

- preventívne ( v čase krízovej situácie lehoty pre opakované lekárske prehliadky neplynú)

- mimoriadne

- po dlhodobej práceneschopnosti

- výstupné  

Po ukončení krízovej situácie je zamestnávateľ bezodkladne povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilsoti zamestnacov.    

  • Zároveň týmto zamestnancom odporúčame samokontrolu zdravotného stavu.

  • V prípade objavenia sa príznakov: vysoké teploty, kašeľ, dýchavičnosť, aby kontaktovali telefonicky svojho ošetrujúceho všeobecného lekára, alebo  linku 112, na zabezpečenie   ich liečby.

23.06.2020

Aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými látkami, pre DDD a pre prácu s azbestom

Upozornenie: v čase krízového stavu podľa zákona 69/2020 Z.z. lehota na absolvovanie aktualizačnej prípravy pre osobu odborne spôsobilú neplynie. Aktualizačné vzdelávacie je možné od 23.6.2020 absolvovať.
zistiť viac
8.6.2020

Zmena adresy

Od 08.06.2020, košickú prevádzku pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. , nájdete na novej adrese: LETNÁ 27, 040 01 Košice, administratívna budova, 2. poschodie.
zistiť viac
27.5.2020

Petícia za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov

V zmysle hesla našej firmy: Zodpovednosť nás spája.... sa obraciame na Vás so žiadosťou o podporu Petície za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov.
zistiť viac
21.5.2020

Preventívne lekárske prehliadky

Od 21.05.2020, zamestnávateľ po dohode s pracovnou zdravotnou službou môže zabezpečovať posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre svojich zamestnancov, alebo pre uchádzačov o prácu. Pri preventívnych lekárskych prehliadkach je potrebné dodržiavať pokyny zdravotníckych zariadení.
zistiť viac
29.04.2020

Vzdelácie programy -online

Spol. MEDISON, s.r.o. zabezpečuje pre záujemcov online distančné vzdelávanie pre práce s toxickým a veľmi toxickými látkami a zmesami, pre výkon dezinsekčných, deratizačných, dezinfekčných prác a pre práce spojené s manipuláciou s materiálom obsahujúcim azbest.
zistiť viac
29.04.2020

Preventívne lekárske prehliadky počas krízovej situácie

Obmedzenie počas krízovej situácie.
zistiť viac
19.03.2020

KORONAVÍRUS - informácie pre klientov

Dôležitý oznam
zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

zistiť viac

Nová kategorizácia zdravotných rizík

Od 01.08.2019 platí aktualizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotných rizík a ich kategoriácie
zistiť viac
16.4.2019

Posudzovanie rizík v 2. kategórii

Zamestnávatelia musia aktualizovať posudzovanie rizík najmenej raz za 18 mesiacov.
zistiť viac
25.03.2019

Nahlasovanie zamestnancov na ÚVZ za rok 2018 - ZMENA

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 30.06.2019
zistiť viac
15.3.2019

Kategórie zdravotných rizík

Aktuálne zmeny v kategorizácii zdravotných rizík
zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.
zistiť viac
16.4.2019

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.
zistiť viac