Termíny vzdelávacích programov

Spoločnosť MEDISON, s.r.o., ako odborná vzdelávacia inštitúcia poskytuje vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zdravotníctva SR:

Kurzy prvej pomoci

Akreditácia vydaná MZSR

Zamestnávateľ je povinný mať na pracovisku vyškolený dostatočný počet osôb, ktoré vedia poskytovať  prvú pomoc.

Pri určení dostatočného počtu osôb pre poskytovanie prvej pomoci, je nutné vychádzať z charakteru pracovnej činnosti prevádzky a možného rizika pre vznik pracovných úrazov alebo iného ohrozenia zdravia.

Pracovná zdravotná služna MEDISON, s.r.o., je akreditovaným vzdelávacím inštitútom pre kurzy prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci je určený pre zamestnancov za účelom získania odborných, ale najmä praktických zručností pri náhlych zmenách zdravotného stavu, ktoré sú spôsobené rôznymi kolapsovými stavmi, úrazmi a podobne. 

Vzdelávací program je vedený tímom odborných zdravotníckych pracovníkov, ktorí radi zodpovedajú otázky a poskytnutnú odbornú radu, ako postupovať pri rôznych mimoriadnych situáciách (ťažké úrazy, pády, autohavárie, požiar, poštípanie hmyzom, alergické reakcie, epileptické stavy a mnoho ďalších).

Zamestnancov môžete prihlásiť na vzdelávacie programy podľa určených termínov, alebo na základe požiadavky pre spoločnosti pripravíme samostatné kurzy.

Prihlásiť sa môžete vypísaním online prihlášky, alebo zaslaním priloženej záväznej prihlášky.  

Termin 1

Termíny:

Na základe objednávky realizujeme  individuálne kurzy prvej pomoci pre firmy.

Kurzy prvej pomoci zážitkovou formou.  

Odborná príprava pre prácu s toxickými látkami a zmesami a veľmi toxickými látkami a zmesami

Akreditácia pre vzdelávacíci program vydaná Ministerstvom školstva SR č. POA: 3247/2016/121/1

Odborná príprava je určená pre:

 • žiadateľov, ktorí zatiaľ nie sú odborne spôsobilé osoby pre prácu s TL a Z a VTL a Z

 • pre tých, ktorým odbornú spôsobilosť odobral RÚVZ a žiadajú o obnovu odbornej spôsobilosti

 • pre tých, ktorí už mali v minulosti vydané osvedčenie, ale stratilo platnosť ( platnosť osvedčenia overíme)

 • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude pracovať s TL a Z a VTL a Z samostatne

 • vedúcich zamestnancov, ktorí budú odborne riadiť práce s TL a Z a VTL a Z

 • zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu s TL a Z a VTL a Z samostatne

Podmienka účasti na vzdelávacej aktivite:

 • minimálne 1 rok praxe pod vedením odborne spôsobilej osoby na prácu s TLa Z a VTLa Z

Vydané potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu môžete predložiť k žiadosti na RÚVZ do dvoch rokov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

Doporučujeme absolvovať vzdelávací program pre obchodovanie s VTL a Z minimálne po dvoch rokoch praxe a pre manipuláciu minimálne po 3 rokoch praxe.

Informácia:  Podmienky pre podanie žiadosti na RÚVZ na získanie odbornej spôsobilosti:

 1. Absolvovanie odbornej prípravy

 2. Odborná prax s TL a Z a VTL a Z pod vedením odborne spôsobilej osoby a to minimálne 2 roky pre obchodovanie a minimálne 3 roky pre manipuláciu

 3. Ukončené stredoškolské vzdelanie

Upozornenie:

Podľa CLP ( Nariadenia 1278/2018 o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok) 

Veľmi toxická látka alebo zmes je klasifikovaná ako:

 • akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2;  H300, H310, H330,

Toxická látka alebo zmes je klasifikovaná ako:

 • akútna toxicita kategórie 3; H301, H311, H331,

 • toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1; H370,

Aktualizačná príprava pre prácu s toxickými látkami a zmesami a veľmi toxickými látkami a zmesami

Akreditácia pre vzdelávacíci program vydaná Ministerstvom školstva SR č. POA: 3247/2016/121/1

Aktualizačná odborná príprava je určená pre tých, ktorí osvedčenie z RÚVZ už majú a sú odborne spôsobilými osobami.

Odborne spôsobilá pre prácu s TL aZ a VTLaZ je povinná najmenej raz za 5 rokov od získania odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Kópiu Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s TLaZ a VTLa Z je povinnosťou zaslať na príslušný RÚVZ, ktorý Vám odbornú spôsobilosť vydal najneskôr do 30 dní  od jej absolvovania.

Pozor:

 • ak včas neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu

 • ak nezašlete včas oznámenie o absolvovaní aktualizačnej prípravvy na RÚVZ

            RÚVZ Vám môže odbornú spôsobilosť odobrať

 • na kontroly Živnostenského úradu, pri ktorých kontrolujú absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v zákonom stanovenom termíne 

Neviete, či Vám osvedčenie o odbornej spôsobilosti platí?

Ozvite sa, poradíme Vám.

Upozornenie:

K prihláške na vzdelávaciu aktivitu doložte kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a veľmi toxickými látkami zmesami, ktoré Vám vydal RÚVZ.

Odborná príprava pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na reguláciu živočíšnych škodcov

Akreditácia vydaná MŠSR

Odborná príprava je určená pre:

 • žiadateľov, ktorí zatiaľ nie sú odborne spôsobilé osoby pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov

 • pre tých, ktorým odbornú spôsobilosť odobral RÚVZ a žiadajú o obnovu odbornej spôsobilosti

 • pre tých, ktorí už mali v minulosti vydané osvečenie, ale stratilo platnosť ( platnosť osvedčenia overíme)

 • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude pracovať s s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov samostatne

 • vedúcich zamestnancov, ktorí budú odborne riadiť práce s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov

 • zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu s s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov samostatne

Podmienka účasti na vzdelávacej aktivite:

 • minimálne 1 rok praxe pod vedením odborne spôsobilej osoby na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov

Vydané potvrdenie o absolvovaní vzdelávacie programu môžete predložiť k žiadosti na RÚVZ do dvoch rokov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

Doporučujeme absolvovať vzdelávací program pre obchodovanie s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov minimálne po dvoch rokoch praxe a pre manipuláciu minimálne po 3 rokoch praxe.

Informácia: Podmienky pre podanie žiadosti na RÚVZ na získanie odbornej spôsobilosti na  prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie:

 1. Absolvovanie odbornej prípravy

 2. Odborná prax pod vedením odborne spôsobilej osoby a to minimálne 2 roky pre obchodovanie a minimálne 3 roky pre manipuláciu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov

 3. Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské prvého alebo druhého stupňa v technickom alebo prírodovedom odbore

Upozornenie:

Ak budete používať v rámci činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov chemické látky a zmesi, napr. pri plynovaní, klasifikované podľa CLP ako:

veľmi toxické látky a zmesi:

 • akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,

alebo toxické látky a zmesi:

 • akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331,

 • toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370

Potrebujte ešte získať ďalšiu samostanú odbornú spôsobilosť a to pre prácu s toxickými látkami a zmesami, alebo veľmi toxickými látkami a zmesami.

Termin 4

Termíny:

Odborná príprava je určená pre tých, ktorí budú žiadať o vydanie osvedčenia z RÚVZ na výkon DDD.

Podmienkou účasti na vzdelávacej aktivite je minimálne 1 rok praxe výkonu DDD a ukončené stredoškolské vzdelanie.

Podmienka pre získanie odbornej spôsobilosti na RÚVZ pre výkon DDD je minimálne 3 roky praxe pod vedením odborne spôsobilej osoby.

Aktualizačná príprava pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na reguláciu živočíšnych škodcov

Akreditácia vydaná MŠSR

Odborne spôsobilá osoba pre prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie je povinná:

- najmenej raz za 5 rokov od získania odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu

- kópiu Potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie  zaslať na príslušný RÚVZ, ktorý Vám odbornú spôsobilosť vydal najneskôr do 30 dní od jej absolvovania

Pozor:

 • ak včas neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu
 • ak nezašlete včas oznámenie o absolvovaní aktualizačnej prípravy na RÚVZ

            RÚVZ Vám môže odbornú spôsobilosť odobrať,

 • na kontroly Živnostenského úradu, kedy tiež kontrolujú absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v zákonom stanovenom termíne

Neviete, či Vám osvedčenie o odbornej spôsobilosti platí?

Ozvite sa, poradíme Vám.

Termin 5

Termíny:

Aktualizačná odborná príprava je určená pre tých, ktorí osvedčenie z RÚVZ už majú a sú odborne spôsobilými osobami na výkon DDD.

Odborne spôsobilé osoby sú povinné najmenej raz za 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Neviete, či Vám osvedčenie platí?

Ozvite sa nám.

Odborná príprava pre prácu s azbestom

Akreditácia vydaná MŠSR

Odborná príprava je určená pre záujemcov o získanie povolenia na odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Právnické osoby a SZČO, ktoré chcú požiadať o vydanie povolenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, musia pre zodpovedné osoby za túto činnosť a zamestnancov zabezpečiť odbornú prípravu.

Odbornú príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musí absolvovať:

 • zodpovedná osoba za prevádzkovanie prác pri odstraňovaní azbestu napr.:
  • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá bude samostatne odstraňovať azbest a likvidovať ho zo stavieb,
  • vedúci zamestnanci, ktorí budú riadiť práce pri odstraňovaní a likvidácii azbestu
 • zamestnanci, ktorí budú vykonávať odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
 • každý novoprijatý zamestnanec na odstraňovanie azbestu 

Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je následne povinný zabezpečiť najmenej každých päť rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Termin 6

Termíny:

Odborná príprava je určená pre záujemcov o získanie povolenia na likvidáciu azbestu.

Odborná príprava je určená pre novoprijatých zamestnancov držiteľa oprávnenia na likvidáciu azbestu.

Aktualizačná príprava pre prácu s azbestom

Akreditácia vydaná MŠSR

Aktualizačnú odbornú prípravu je povinný držiteľ oprávnenia na likvidáciu azbestu,alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zabezpečiť pre každých 5 rokov  a to pre: 

 • zodpovednú osobu, ktorá riadi práce pri odstraňovaní azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
 • zamestnancov, ktorí vykonávajú práce pri odstraňovaní azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, resp.  aktualizačnej prípravy je súčasťou dokumentácie, ktorá sa predkladá na RÚVZ pred začatím prác.  

Termin 7

Termíny:

Aktualizačná odborná príprava je povinná najmenej raz za 5 rokov  pre zamestnancov držiteľa oprávnenia na likvidáciu azbestu, alebo pre fyzickú osobu- podnikateľa, ktorá je držiteľom povolenia.

Hygienické minimum pre prácu v potravinárstve -príprava pre odbornú spôsobilosť

Hygienické minimum pre prácu v potravinárstve - príprava pre odbornú spôsobilosť

Vzdelávací program akreditovaný MŠ SR

Hygienické minimum je určené pre osoby, ktoré chcú a budú pracovať a manipulovať  s potravinami, nápojmi: 

 • pri ich výrobe, predaji, výdaji, skladovaní:

  • potravinárske firmy

  • reštaurácie, kaviarne, kuchyne

  • predajne so sortimentom potravín,nápojov a pochutín

  • bufety, stánky s občerstvením a zmrzlinou

  • pri výdaji potravín a nápojov osobám napr. v  zariadeniach sociálnej starostlivosti, ADOS, zdravotnícke zariadenia.

Cieľom kurzu je príprava účastníka na  skúšku  pre získanie odbornej spôsobilosti na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Odbornú spôsobilosť pre výkon epidemilogicky závažnej činnosti v potravinárstve získavate po skúške na RÚVZ na dobu neurčitú.    

Odborná spôsobilosť pre úpravu vody na ľudskú spotrebu a pri obsluhe vodovodných zariadení

Odborná spôsobilosť pre úpravu vody na ľudskú spotrebu a pri obsluhe vodovodných zariadení

Vzdelávací program akreditovaý MŠSR

Vzdelávací program je určený pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti pre obsluhu vodovodných zariadení určených pre zásobovanie  pitnou vodou  a pre úpravu vody na ľudskú spotrebu.  

Cieľom kurzu je príprava na skúšku pre získanie odbornej spôsobilosti na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. 

Odbornú spôsobilosť získavate na dobu neurčitú. 

Pre zamestnacov, ktorí budú vykonávať úpravu vôd  v  zariadeniach umelých kúpalísk, krytých bazénov, v saunách a wellnes máme pripravený samostaný vzdelávací program.

(pozri vzdelávací program: Odborná spôsobilosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo). 

Odborná spôsobilosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Odborná spôsobilosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Vzdelávací program akreditovaný MŠSR

Vzdelávací program je určený pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti v zariadeniach o ľudské telo skúškou na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Vhodný je pre osoby:

 • ktoré chcú poskytovať služby v  kozmetických, kaderníckych, nechtových,  tetovacích štúdiách a salónoch, soláriách

 • pracujúce v prevádzkach umelých kúpalísk, krytých bazénov a sáun; zamestnancov welness centra, kúpeľov, sauny, rekreačného a rehabilitačného zariadenia

 • osoby poskytujúce  osobné služby ako masér; kaderník, vlasový dizajnér, stylista, vlásenkár, holič, kozmetička, vizážistka, maskérka, pedikérka, manikérka, nechtová dizajnérka. 

Pre zamestnacov, ktorí budú vykonávať úpravu vôd  v  zariadeniach umelých kúpalísk, krytých bazénov, v saunách a wellnes máme pripravený samostaný vzdelávací program. 

Cieľom kurzu je príprava na získanie odbornej spôsobilosti na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. 

Odbornú spôsobilosť získavate na dobu neurčitú,   

.Ani v dnešnej dobe rôznych motivačných školení a tréningov zamestnancov by sme nemali zabúdať na povinné pravidelné informovanie a školenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek. Rozsah a náplň školenia je daná súčasným platným predpisom. Nižšie sú uvedené jednotlivé faktory pracovného prostredia a školenia k nim, ktoré Vám ako Vaša pracovná zdravotná služba vieme zabezpečiť:

Školenia pre konateľov, manažérov

 • Pracovná zdravotná služba a legislatíva
 • Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti na prácu
 • Hodnotenie zdravotných rizík pri práci a kategorizácia zdravotných rizík
 • Legislatívne požiadavky na zabezpečenie rekondičných pobytov pre zamestnancov

Školenia pre zamestnancov

 • Informovanie a praktický výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pracujúcich v riziku hluku (§ 7 NV SR č. 115/2006 Z. z.)
 • Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou chemickým faktorom (§ 10 ods. 1 NV SR č. 355/2006 Z. z.)
 • Informovanie a výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou vibráciami (§ 5 NV SR č. 416/2005 Z. z. a v znení neskorších predpisov)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci so zobrazovacou jednotkou – práca s počítačom (§ 5 NV SR č. 276/2006 Z. z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pri ručnej práci s bremenami (§ 6 NV SR č. 281/2006 Z. z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov, zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou biologickým faktorom (§ 10 NV SR č. 83/2013 Z. z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§ 11 NV SR č. 356/2006 Z. z.)
 • Informovanie a školenie zamestnancov, zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou azbestu (§ 10 NV SR č. 253/2006 Z.z.)

Rozsah školení vieme rozšíriť podľa Vašich aktuálnych požiadaviek. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a dohodnúť sa na realizácii školenia. Za spoluprácu v riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia Vašich zamestnancov Vám vopred ďakujeme.