ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Termíny vzdelávacích programov

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Vážený pán / pani
dovoľujem si Vás pozvať na seminár:

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Termín: 6.12.2022 o 8:30 hod. 

Prezentácia účastníkov: od 8.00 hod.

Miesto konania: distančne

Účastnícky poplatok je nutné uhradiť najneskôr 5 dní pred termínom školenia vopred, inak prihláška nebude akceptovaná.

V prípade záujmu o vzdelávací program, prosíme o vypísanie záväznej prihlášky s doplnením mena, dosiahnutým vzdelaním a jej zaslanie späť na mailovu adresu spoločnosti MEDISON, s.r.o.

Kontakt: 
p. Darina Tresová, t.č.: 0905 630 917, e mail: medison@medison-pzs.sk

Tešíme sa na Vašu účasť

MUDr. Soňa Kešeláková
konateľ MEDISON, s.r.o.

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Poplatok za jednu osobu: 78,00 EUR

Spoločnosť MEDISON, s.r.o., ako odborná vzdelávacia inštitúcia poskytuje vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zdravotníctva.

V čase mimoriadnej situácie podľa zák. č. 69/2020 Z.z. zabezpečujeme distančné vzdelávanie pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti:

 • na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami,
 • na prácu s dezinfekčnými prípravkami, a na profesionálne použitie, a na prácu na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie,
 • pre práce spojené s likvidáciou azbestu.
UPOZORNENIE: Ak chcete získať odbornú spôsobilosť v čase mimoriadnej situácie:
 • na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,
 • na prácu s dezinfekčnými prípravkami, a na profesionálne použitie, a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti dočasne, do ukončenia mimoriadnej situácie, nahrádza:

 • doklad o absolvovaní odbornej prípravy.
 • AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA:
  vzdelávacie programy prebiehajú.

Upozornenie: v čase mimoriadnej situácie, podľa zákona č. 69/2020 Z.z., lehota na absolvovanie aktualizačnej prípravy pre osobu odborne spôsobilú neplynie.

TERMÍNY VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

VZDELÁVACIE KURZY, KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ POKUKE

Akreditácia vydaná MZSR:

Zamestnávateľ je povinný mať na pracovisku vyškolený dostatočný počet osôb, ktoré vedia poskytovať prvú pomoc.

Pri určení dostatočného počtu osôb pre poskytovanie prvej pomoci je nutné vychádzať z charakteru pracovnej činnosti prevádzky, a z možného rizika pre vznik pracovných úrazov alebo iného ohrozenia zdravia.

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o. je akreditovaným vzdelávacím inštitútom pre kurzy prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci je určený pre zamestnancov za účelom získania odborných, ale najmä praktických zručností pri náhlych zmenách zdravotného stavu, ktoré sú spôsobené rôznymi kolapsovými stavmi, úrazmi a podobne. 

Vzdelávací program je vedený tímom odborných zdravotníckych pracovníkov, ktorí radi zodpovedajú na otázky a poskytujú odborné rady, ako postupovať pri rôznych mimoriadnych situáciách (ťažké úrazy, pády, autohavárie, požiar, poštípanie hmyzom, alergické reakcie, epileptické stavy a mnoho ďalších).

Zamestnancov môžete prihlásiť na vzdelávacie programy podľa určených termínov, alebo na základe požiadavky pre spoločnosti pripravíme samostatné kurzy.

Prihlásiť sa môžete vypísaním online prihlášky alebo zaslaním priloženej záväznej prihlášky.

Termin 1

Termíny:

Na základe objednávky realizujeme  individuálne kurzy prvej pomoci pre firmy.

Kurzy prvej pomoci zážitkovou formou.  

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. POA: 3247/2016/121/1

V čase mimoriadnej situácie potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu dočasne nahrádza osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané RÚVZ.

Odborná príprava je určená pre:

 • žiadateľov, ktorí zatiaľ nie sú odborne spôsobilé osoby pre prácu s TL a Z a VTL a Z,
 • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude pracovať s TL a Z a VTL a Z samostatne,
 • vedúcich zamestnancov, ktorí budú odborne riadiť práce s TL a Z a VTL a Z,
 • zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu s TL a Z a VTL a Z samostatne.

Vydané potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu môžete predložiť k žiadosti na RÚVZ do 2 rokov po absolvovaní vzdelávacieho programu. Avšak skúšku môžete absolvovať najskôr po predložení 3 rokov praxe. Odporúčame absolvovať vzdelávací program pre obchodovanie s VTL a Z minimálne po 2 rokoch praxe, a pre manipuláciu minimálne po 3 rokoch praxe.

Informácia:

Podmienky pre podanie žiadosti na RÚVZ pre získanie odbornej spôsobilosti:

 1. Absolvovanie odbornej prípravy
 2. Odborná prax s TL a Z a VTL a Z pod vedením odborne spôsobilej osoby a to minimálne 2 roky pre obchodovanie a minimálne 3 roky pre manipuláciu
 3. Ukončené stredoškolské vzdelanie

Upozornenie:
Podľa CLP (nariadenia 1278/2018 o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok)

Veľmi toxická látka alebo zmes je klasifikovaná ako:

 • akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2; H300, H310, H330,

Toxická látka alebo zmes je klasifikovaná ako:

 • akútna toxicita kategórie 3; H301, H311, H331,
 • toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1; H370

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. POA: 3247/2016/121/1

Aktualizačná odborná príprava je určená pre tých, ktorí osvedčenie z RÚVZ už majú a sú odborne spôsobilými osobami.

Odborne spôsobilá pre prácu s TL aZ a VTLaZ je povinná najmenej raz za 5 rokov od získania odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Kópiu potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s TLaZ a VTLa Z je povinnosťou zaslať na príslušný RÚVZ, ktorý Vám odbornú spôsobilosť vydal najneskôr do 30 dní od jej absolvovania.

Pozor:

 • ak včas neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu,
 • ak nezašlete včas oznámenie o absolvovaní aktualizačnej prípravvy na RÚVZ
  RÚVZ Vám môže odbornú spôsobilosť odobrať!
 • na kontroly Živnostenského úradu, pri ktorých kontrolujú absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v zákonom stanovenom termíne.

Upozornenie:

K prihláške na vzdelávaciu aktivitu doložte kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a veľmi toxickými látkami a zmesami, ktoré Vám vydal RÚVZ.

Neviete, či máte platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti?
Ozvite sa, poradíme Vám.

Termin 3

Termíny:

Odborne spôsobilé osoby pre obchodovanie alebo manipuláciu s toxickými látkami sú povinné najmenej raz za 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. 

Neviete, či Vám osvedčenie platí?

Ozvite sa nám.  

Akreditácia vydaná MŠSR

V čase mimoriadnej situácie potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu dočasne nahrádza osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané RÚVZ.

Odborná príprava je určená pre:

 • žiadateľov, ktorí zatiaľ nie sú odborne spôsobilé osoby pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov,
 • pre tých, ktorí už mali v minulosti vydané osvečenie, ale stratilo platnosť (platnosť osvedčenia overíme),
 • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude pracovať s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov samostatne,
 • vedúcich zamestnancov, ktorí budú odborne riadiť práce s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov,
 • zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov samostatne.

Podmienka účasti na vzdelávacej aktivite:

Vydané potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu môžete predložiť k žiadosti na RÚVZ do 2 rokov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

Odporúčame absolvovať vzdelávací program pre obchodovanie s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov minimálne po 2 rokoch praxe a pre manipuláciu minimálne po 3 rokoch praxe.

Informácia:

Podmienky pre podanie žiadosti na RÚVZ na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami pre profesionálne použitie, a pre prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie:

 1. Absolvovanie odbornej prípravy
 2. Odborná prax pod vedením odborne spôsobilej osoby a to minimálne 2 roky pre obchodovanie a minimálne 3 roky pre manipuláciu s dezinfekčnými prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov
 3. Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa v technickom alebo prírodovednom odbore

Upozornenie:

Ak budete používať v rámci činnosti s dezinfekčnými prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov chemické látky a zmesi, napr. pri plynovaní, klasifikované podľa CLP ako:

veľmi toxické látky a zmesi:

 • akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,

alebo toxické látky a zmesi:

 • akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331,
 • toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370 ​

Potrebujte ešte získať ďalšiu samostanú odbornú spôsobilosť a to pre prácu s toxickými látkami a zmesami, alebo veľmi toxickými látkami a zmesami.

Termin 4

Termíny:

Odborná príprava je určená pre tých, ktorí budú žiadať o vydanie osvedčenia z RÚVZ na výkon DDD.

Podmienkou účasti na vzdelávacej aktivite je minimálne 1 rok praxe výkonu DDD a ukončené stredoškolské vzdelanie.

Podmienka pre získanie odbornej spôsobilosti na RÚVZ pre výkon DDD je minimálne 3 roky praxe pod vedením odborne spôsobilej osoby.

Akreditácia vydaná MŠSR

Odborne spôsobilá osoba pre prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie je povinná:

 • najmenej raz za 5 rokov od získania odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu
 • kópiu potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie zaslať na príslušný RÚVZ, ktorý Vám odbornú spôsobilosť vydal najneskôr do 30 dní od jej absolvovania

Pozor:

 • ak včas neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu,
 • ak nezašlete včas oznámenie o absolvovaní aktualizačnej prípravy na RÚVZ
  RÚVZ Vám môže odbornú spôsobilosť odobrať!
 • na kontroly Živnostenského úradu, keď tiež kontrolujú absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v zákonom stanovenom termíne.

Neviete, či Vám osvedčenie o odbornej spôsobilosti ešte platí?
Ozvite sa, poradíme Vám.

Termin 5

Termíny:

Aktualizačná odborná príprava je určená pre tých, ktorí osvedčenie z RÚVZ už majú a sú odborne spôsobilými osobami na výkon DDD.

Odborne spôsobilé osoby sú povinné najmenej raz za 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Neviete, či Vám osvedčenie platí?

Ozvite sa nám.

Akreditácia vydaná MŠSR

Odborná príprava je určená pre záujemcov o získanie povolenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Právnické osoby a SZČO, ktoré chcú požiadať o vydanie povolenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musia pre zodpovedné osoby za túto činnosť a zamestnancov zabezpečiť odbornú prípravu.

Odbornú príprava pre prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musí absolvovať:

 • zodpovedná osoba za prevádzkovanie prác pri odstraňovaní azbestu napr.:
  • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá bude samostatne odstraňovať azbest a likvidovať ho zo stavieb,
  • vedúci zamestnanci, ktorí budú riadiť práce pri odstraňovaní a likvidácii azbestu,
 • zamestnanci, ktorí budú vykonávať odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 • každý novoprijatý zamestnanec na odstraňovanie azbestu.

Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je následne povinný zabezpečiť najmenej každých 5 rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Termin 6

Termíny:

Odborná príprava je určená pre záujemcov o získanie povolenia na likvidáciu azbestu.

Odborná príprava je určená pre novoprijatých zamestnancov držiteľa oprávnenia na likvidáciu azbestu.

Akreditácia vydaná MŠSR

Aktualizačnú odbornú prípravu je povinný držiteľ oprávnenia na likvidáciu azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zabezpečiť každých 5 rokov, a to pre:

 • zodpovednú osobu, ktorá riadi práce pri odstraňovaní azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 • zamestnancov, ktorí vykonávajú práce pri odstraňovaní azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, resp. aktualizačnej prípravy je súčasťou dokumentácie, ktorá sa predkladá na RÚVZ pred začatím prác.

Termin 7

Termíny:

Aktualizačná odborná príprava je povinná najmenej raz za 5 rokov  pre zamestnancov držiteľa oprávnenia na likvidáciu azbestu, alebo pre fyzickú osobu- podnikateľa, ktorá je držiteľom povolenia.

Termíny:

  Ani v dnešnej dobe rôznych motivačných školení a tréningov zamestnancov by sme nemali zabúdať na povinné pravidelné informovanie a školenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek. Rozsah a náplň školenia je daná súčasným platným predpisom. Nižšie sú uvedené jednotlivé faktory pracovného prostredia a školenia k nim, ktoré Vám ako Vaša pracovná zdravotná služba vieme zabezpečiť:

  Školenia pre konateľov, manažérov

  • Pracovná zdravotná služba a legislatíva
  • Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti na prácu
  • Hodnotenie zdravotných rizík pri práci a kategorizácia zdravotných rizík
  • Legislatívne požiadavky na zabezpečenie rekondičných pobytov pre zamestnancov
  Školenia pre konateľov, manažérov

  Školenia pre zamestnancov

  • Informovanie a praktický výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pracujúcich v riziku hluku (§ 7 NV SR č. 115/2006 Z. z.)
  • Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou chemickým faktorom (§ 10 ods. 1 NV SR č. 355/2006 Z. z.)
  • Informovanie a výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou vibráciami (§ 5 NV SR č. 416/2005 Z. z. a v znení neskorších predpisov)
  • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci so zobrazovacou jednotkou – práca s počítačom (§ 5 NV SR č. 276/2006 Z. z.)
  • Informovanie a školenie zamestnancov pri ručnej práci s bremenami (§ 6 NV SR č. 281/2006 Z. z.)
  • Informovanie a školenie zamestnancov, zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou biologickým faktorom (§ 10 NV SR č. 83/2013 Z. z.)
  • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§ 11 NV SR č. 356/2006 Z. z.)
  • Informovanie a školenie zamestnancov, zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou azbestu (§ 10 NV SR č. 253/2006 Z.z.)
  Školenia pre zamestnancov

  Rozsah školení vieme rozšíriť podľa Vašich aktuálnych požiadaviek. V prípade záujmu nás neváhajte

  a dohodnúť sa na realizácii školenia. Za spoluprácu v riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia Vašich zamestnancov Vám vopred ďakujeme.

  Leták kurz
  Leták kurz
  Leták kurz
  Leták kurz
  Leták kurz
  Leták kurz
  Leták kurz

  NEWSLETTER

  Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

  Kontakt z celej SR ústredie KOŠICE

  Kancelária:
  MEDISON, s.r.o.
  Letná 27
  040 01 Košice

  mobil: +421 905 630 917
  medison@medison-pzs.sk

  Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

  Kancelária:
  MEDISON, s.r.o.
  Štefánikovo námestie 4
  052 01 Spišská Nová Ves

  mobil: +421 911 011 205
  medison@medison-pzs.sk

  Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj:

  MEDISON, s.r.o.

  mobilný telefón: +421 910 900 728
  medison@medison-pzs.sk