Odborné poradenstvo

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o., pre zmluvných klientov poskytuje odborné poradenstvo:

 • pri rokovaniach s orgánmi štátneho dozoru, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva ​

 • v oblasti plnenia a dodržiavania aktuálnych legislatívnych podmienok 

 • pri riešení chorôb z povolania na pracovisku,  ako aj pri legislatívnych postupoch pri priznavaní choroby z povolania, aké povinnosti vyplývajú pre zamestnávateľa a aké pre zamestnanca

 • v oblasti prevencie vzniku poškodeni zdravia z práce a prevencie vzniku chorôb z povolania

 • podľa konkrétnych pracovných podmienok a na základe hodnotenia zdravotných rizík na úpravu pracovných podmienok s návrhom vhodných efektívnych preventívnych opatrení

 • podľa konkrétnych pracovných podmienok pre plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov, vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,

 • na ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať

 • pri zaradzovaní zamestnancov na prácu podľa zdravotnej spôsobilosti, riešenie dočasnej alebo dlhodobej nespôsobilosti na prácu ​

 • pri riešení ukončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

 • pri poskytovaní informácií zamestnancom v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii

 • pre správnu organizáciu a zabezpečenia prvej pomoci na pracovisku