ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Posúdenie fyzickej zátaže

Spoločnosť MEDISON, s.r.o. zabezpečuje komplexné hodnotenie fyzickej záťaže.

- objektivizáciu a posúdenie celkovej fyzickej záťaže - na základe kontinuálneho sledovania tepovej frekvencie zamestnancov počas pracovnej zmeny

- objektivizáciu a posúdenie energetického výdaja pri práci - na základe kontinuálneho sledovania energetického výdaja zamestnancov počas pracovnej zmeny

objektivizáciu a posúdenie práce s bremenami pri pracovnej činnosti

- objektivizáciu a posúdenie polohovej zaťaže pri pracovnej činnosti

- objektivizáciu a posúdenie lokálnej svalovej záťaže horných končatín pri pracovných činnostiach. Objektivizáciu lokálnej svalovej záťaže realizujeme kontinuálnym snímaním elektrických potenciálov zaťažovaných svalových skupín predlaktia elektromyografickým snímačom (EMG HOLTER) počas pracovnej činnosti zamestnanca.

Objektivizáciu lokálnej svalovej záťaže je potrebné realizovať na pracoviskách, kde dochádza k pravidelne opakujúcim sa pohybom pri práci napr. montážne linky, skladanie produktov, ručná manipulácia s bremenami.

​Potrebujete poradiť, či je vo Vašej spoločnosti nutná objektivizácia lokálnej svalovej záťaže pri práci ? 
Obráťte sa nás a požiadajte o konzultáciu.

Na čo viete objektivizáciu lokálnej svalovej záťaže využiť a kedy ju potrebujete?

  1. Ako podklad pre určenie kategórie zdravotného rizika z hľadiska jednostrannej, nadmernej a dlhodobej záťaže horných končatín zamestnancov pri práci

  2. Posúdenie využitia svalovej sily pri práci vo vzťahu k limitným počtom pohybov za minútu alebo za pracovnú zmenu svalových skupín horných konačtín

  3. Určenie charakteru práce a podielu dynamickej a statickej zložky práce svalových skupín horných konačtín

  4. Na pracoviskách s rizikom vzniku choroby z povolania - poškodenie svalov, kĺbov, šliach, kostí a nervov horných končatín: napr. karpálny tunel, zápaly lakťových kĺbov z preťaženia, syndróm stuhnutého ramena a pod.

  5. Pre analýzu a návrh vhodných a účelných preventívnych ergonomických opatrení na pracovných miestach za účelom zníženia záťaže zamestancov a zvýšenia efektivity práce

  6. Pre kontrolu účinnosti realizovaných preventívnych opatrení ​

  7. Ako podklad pre šetrenie pracovných podmienok z dôvodu podozrenia na vznik choroby z povolania, najmä: karpálny tunel, epikondylitídy, poškodenie n. medianus, n.ulnaris a pod.

Posúdenie fyzickej zátaže

Ukážka objektivizácie EMG HOLTER


Objektivizácia a posúdenie fyzickej záťaže, energetického výdaja, tepovej frekvencie, polohovej záťaže trupu a končatín  a  lokálnej svalovej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky metódou integrovanej elektromyografie zodpovedá požiadavkám podľa Vyhlášky MZ SR č.542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci v platnom znení.

Objektivizácia manipulácie s bremenami je realizovaná podľa požiadaviek NV SR 281/2006 o minimálnych a bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: