ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Posúdenie fyzickej zátaže

Spoločnosť MEDISON, s.r.o. poskytuje špecifické merania lokálnej svalovej záťaže pre hodnotenie fyzickej záťaže horných končatín pri pracovných činnostiach.

Objektivizáciu lokálnej svalovej záťaže realizujeme kontinuálnym snímaním elektrických potenciálov zaťažovaných svalových skupín predlaktia elektromyografickým snímačom (EMG HOLTER) počas pracovnej činnosti zamestnanca.

Objektivizáciu lokálnej svalovej záťaže je potrebné realizovať na pracoviskách, kde dochádza k pravidelne opakujúcim sa pohybom pri práci napr. montážne linky, skladanie produktov, ručná manipulácia s bremenami.

​Potrebujete poradiť, či je vo Vašej spoločnosti nutná objektivizácia lokálnej svalovej záťaže pri práci? 
Obráťte sa nás a požiadajte o konzultáciu.

Na čo viete objektivizáciu lokálnej svalovej záťaže využiť a kedy ju potrebujete?

  1. Ako podklad pre určenie kategórie zdravotného rizika z hľadiska jednostrannej, nadmernej a dlhodobej záťaže horných končatín zamestnancov pri práci

  2. Posúdenie využitia svalovej sily pri práci vo vzťahu k limitným počtom pohybov za minútu alebo za pracovnú zmenu

  3. Určenie charakteru práce a podielu dynamickej a statickej zložky práce

  4. Na pracoviskách s rizikom vzniku choroby z povolania - poškodenie svalov, kĺbov, šliach, kostí a nervov horných končatín: napr. karpálny tunel, zápaly lakťových kĺbov z preťaženia, syndróm stuhnutého ramena a pod.

  5. Pre analýzu a návrh vhodných a účelných preventívnych ergonomických opatrení na pracovných miestach za účelom zníženia záťaže zamestancov a zvýšenia efektivity práce

  6. Pre kontrolu účinnosti realizovaných preventívnych opatrení ​

  7. Ako podklad pre ošetrenie pracovných podmienok z dôvodu podozrenia na vznik choroby z povolania, najmä: karpálny tunel, epikondylitídy, poškodenie n. medianus, n.ulnaris a pod.

Graf 1 Graf 2

zdroj: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2016/zs1706.pdf (01.3.2018)


Meranie a posudzovanie lokálnej svalovej záťaže malých svalových skupín predlaktia a ruky metódou integrovanej elektromyografie zodpovedá požiadavkám podľa Vyhlášky MZ SR č.542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci v platnom znení.

​O bližšie informácie o objektivizácii lokálnej svalovej záťaže požiadajte cez dotazník na cenovú ponuku. Budeme Vás kontaktovať.