ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kategorizácia zdravotných rizík pri práci

Riziková práca, práca v riziku

Pre každého zamestnávateľa je dôležité mať správne  určené zaradenie zamestnancov do kategórie zdravotných rizík.

Na základe toho vie zamestnávateľ:

- riešiť riziká a zavádzať preventívne opatrenia na zníženie, alebo elimináciu zdravotných rizík a rizikových prác. 

kalkulovať personálne náklady na preventívne lekárske prehliadky, rizikové príplatky, odvody do DDS, rekondičné pobyty. 

Flexibilne zabezpečujeme hodnotenie a určenie kategórie zdravotného rizika a rizikovú prácu.

 • Kategorizácia zdravotných rizík pri práci je výsledkom zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov.
 • Kategorizáciu môžu vykonávať len pracovná zdravotná služba.
 • Kategorizácia sa pravidelne prehodnocuje a povinné je aj prehodnotenie pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť zaradenie pracovnej činnosti do príslušnej kategórie.

Pri zaradzovaní profesií do kategórie, sú hodnotené rizikové faktory, ktorým zamestnanec môže byť pri práci vystavený:

 • chemické faktory,
 • karcinogénne a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • hluk,
 • zvýšený tlak vzduchu,
 • vibrácie prenášané na telo alebo ruky,
 • fyzická záťaž pri práci,
 • psychická záťaž pri práci,
 • ionizujúce žiarenie,
 • elektromagnetické žiarenie,
 • záťaž teplom a chladom,
 • optické žiarenie vrátane práce s laserom.

Podľa charakteru zdravotného rizika sú pracovné činnosti zaradené do 1. - 4. kategórie zdravotného rizika, pre daný rizikový faktor.

1. kategória - miera zdravotného rizika z expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia je akceptovateľná

2. kategória - miera zdravotného rizika z expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia je vyššia ako u obyvateľstva, ale je tolerovateľná.

3. kategória - miera zdravotného rizika z expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia je vysoká, práca je riziková. Na výkon takejto práce musí byť vydané súhlasné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vyhlásení rizikových prác. Rozhodnutie sa vydáva na dobu neurčitú. Zamestnanci sú povinní absolvovať preventívne lekárske prehliadky cez pracovnú zdravotnú službu, a to raz za 2 roky.

4. kategória - miera zdravotného rizika z expozície zamestnacov faktorom práce a pracovného prostredia je veľmi vysoká, práca je riziková. Na výkon takejto práce musí byť vydané súhlasné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vyhlásení rizikových prác. Rozhodnutie sa vydáva na 1 rok. Zamestnanci sú povinní absolvovať preventívne lekárske prehliadky cez pracovnú zdravotnú službu, a to raz ročne.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: