ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Objektivizácia psychickej záťaže pri práci

Ktorých profesií sa posúdenie psychickej záťaže týka?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie psychickej záťaže zamestnancov vo všetkých profesiách.

  • Psychická záťaž je nešpecifický rizikový faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje výkon práce zamestnanca.

  • Psychická záťaž môže byť spôsobená nadmerným časovým tlakom, pocitom vysokej zodpovednosti, ale i monotónnosťou práce, alebo pocitom podcenenia a frustrácie.

Na to, aby zamestnávateľ vedel urobiť opatrenia, ktoré upravia a konsolidujú podmienky z hľadiska psychickej záťaže na pracovisku je potrebné, aby zabezpečil odborné posúdenie psychickej záťaže s kategorizáciou práce vrátane špecifikácie psychickej záťaže - preťaženie, monotónnosť a pod.

Objektivizácia psychickej záťaže pri práci

Príklad posúdenia psychickej záťaže: profesia - učiteľ

Objektivizácia psychickej záťaže pri práci

Príklad posúdenia psychickej záťaže: profesia - IT programátor

Kto môže hodnotiť psychickú pracovnú záťaž?

Podľa ust.§ 5 Vyhlášky MZSR podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci to môže byť len lekár pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo služby zdravia pri práci, alebo psychológ, ktorý je v tíme pracovnej zdravotnej služby s praxou najmenej 3 roky v odbore pracovná a organizačná psychológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo klinické pracovné lekárstvo a toxikológia.

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o. zabezpečuje pre klientov odborné posúdenie psychickej záťaže zamestnancov odborne spôsobilou osobou podľa ust. §5 Vyhlášky MZSR podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, MUDr. Soňou Kešelákovou, pracovnou lekárkou. ​

Ak má zamestnávateľ spracované posúdenie psychickej záťaže inou osobou ako je uvedené vyššie napr. bezpečnostným technikom, lekárom v inom odbore ako je uvedené vyššie, tak posudok o riziku nie je platným dokumentom.

Radi Vám poskytneme odborné informácie na základe Vašich otázok a požiadaviek.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: