ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Naša ponuka

Zabezpečenie služieb pracovnej zdravotnej služby na celom území Slovenska

 • komplexné portfólio služieb v oblasti hygieny práce a pracovného prostredia
 • hodnotenie, analýza a manažovanie zdravotných rizík súvisiacich s prácou, objektivizácia pracovných podmienok, kategorizácia zdravotných rizík, pravidelný dohľad nad faktormi pracovného prostredia a hodnotenie pracovných podmienok
 • návrhy opatrení na elimináciu alebo odstránenie pôsobenia rizikových faktorov
 • integrovaný prístup v prevencii chorôb z povolania a pracovných úrazov
 • zvyšovanie efektívnosti práce prostredníctvom zdravých zamestnancov
 • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky
 • poradenstvo v komunikácii a v konaní s orgánmi štátneho dozoru a štátneho zdravotného dozoru
 • tím erudovaných pracovníkov

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu

 • určenie rozsahu a náplne preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zdravotných rizík, podľa požiadaviek osobitných predpisov a podľa požiadaviek zamestnávateľa
 • vypracovanie časového harmonogramu preventívnych prehliadok zamestnancov

Konzultačné a poradenské služby

 • legislatíva súvisiacia s ochranou zdravia pri práci
 • metodické usmernenie so zohľadnením špecifickosti prevádzky (dispozičné a ergonomické usporiadanie pracoviska, výrobné technológie používanie prostriedkov individuálnej ochrany, organizácia práce a odpočinku, pitný režim a stravovanie zamestnancov)

Školenia a semináre

 • pre konateľov a manažérov: pracovná zdravotná služba – legislatívny a právny rámec, hodnotenie zdravotných rizík a ich kategorizácia
 • pre zamestnancov podľa osobitných predpisov
 • rozsah školení vieme prispôsobiť vašim aktuálnym požiadavkám!

Organizácia systému zabezpečenia prvej pomoci na pracovisku

 • odborné vyškolenie osôb v poskytovaní prvej pomoci akreditovanými lektormi, vydanie certifikátu
 • vypracovanie traumatologického plánu

Spracovanie komplexnej dokumentácie

 • spracovanie posudkov o riziku, záznamov z povinnej spoločnej previerky PZS a BOZP, prevádzkových poriadkov, návrhov na zaradenie pracovných činností do rizikových prác

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: