ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Preventívne lekárske prehliadky

Preventívne lekárske prehliadky, ktoré poskytuje pracovná zdravotná služba sú zamerané na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o. v rámci komplexných služieb pre zamestnávateľov zabezpečuje posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov zaradených do 1., 2., 3. alebo 4. kategórie zdravotných rizík a podľa požiadaviek osobitných predpisov na posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

Preventívne lekárske prehliadky zabezpečíme aj pre SZČO.
Preventívne lekárske prehliadky vykonávame na celom území SR.

Kto je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov, a kedy?

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zabezpečuje zamestnávateľ podľa kategórie zdravotných rizík a podľa požiadaviek osobitných predpisov pre zamestnacov a pre uchádzačov o zamestnanie.

Pre zamestnanca:

 • ktorý má byť zaradený alebo vykonáva prácu zaradenú do 3. kategórie alebo 4. kategórie,

 • ktorý vykonáva prácu zaradenú do 3. kategórie (raz za 2 roky) alebo 4. kategórie (raz ročne), ako aj pred každou zmenou zaradenia,

 • ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, a to pred zaradením na túto prácu a následne pravidelne podľa požiadaviek osobitných predisov napr.:

  • práca v noci;

  • práca spojená s ručnou manipuláciou s bremenami;

  • práca so zobrazovacími jednotkami;

  • práca, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa zák. 124/200 Z.z. o BOZP,

  • o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti),

  • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,

  • zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,

  • zákon o pedagogických pracovníkoch a iné.

 • pri opakovanom výskyte choroby z povolania z rovnakej profesie na tom istom pracovisku, ak sa dovtedy ochorenie na pracovisku opakovane nevyskytlo,

 • ktorý vykonáva prácu zaradenú do 2., 3. alebo 4. kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov, ​

 • so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A (pred zaradením a následne pravidelne raz ročne).

Pre uchádzača o zamestnanie:

 • ak má byť zaradený na výkon prác zaradených do 3. kategórie alebo 4. kategórie,
 • ak jeho zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.

Musí zamestnanec alebo uchádzač absolvovať posúdenie spôsobilosti na prácu?

Zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie je povinný podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Na posúdenie spôsobilosti na prácu sa nevzťahuje slobodná voľba lekára. 

Kedy je SZČO povinná absolvovať posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu?

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, je povinná absolvovať posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v prípade, že:

 • bude vykonávať prácu zaradenú do 3. alebo 4. kategórie,
 • alebo vykonáva prácu zaradenú do 3. (pravidelne raz za 2 roky ) alebo 4. kategórie ( raz ročne),
 • bude vykonávať prácu alebo vykonáva prácu, na ktorú zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.

Kto hradí náklady spojené s posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu?

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu uhrádza zamestnávateľ alebo SZČO, ak osobitný predpis neustanovuje inak. ​

Pozor: od 01.12.2017 platia nové vzory lekárských posudkov na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu. ​

Pre zamestnacov a SZČO zaradených do 3. a 4. kategórie rizika musí lekársku prehliadku potvrdiť i pracovný lekár pracovnej zdravotnej služby.


Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: