ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prevádzkové poriadky a posudky o riziku

Posudok o riziku

 • musí mať každý zamestnávateľ pre všetky pracovné pozície vypracovaný​ pracovnou zdravotnou službou, ​
 • povinnosť sa vzťahuje na zamestnancov pracujúcich na trvalý pracovný pomer, zamestnancov pracujúcich na dohodu
 • musí mať vypracovaný aj samostatne-zárobkovo činná osoba, ktorá nikoho nezamestnáva, ak vykonáva rizikovú prácu, napr. pilčík, zvárač, brúsič a pod.,
 • musí byť pravidelne aktualizovaný pri každej zmene, ktorá môže viesť k zmene zaradeniu profesie do kategórie rizika.

Spoločnosť MEDISON, s.r.o.:

 • vypracuje pre zmluvných klientov odborný posudok o riziku pre rizikové faktory, ktoré sa na pracoviskách, alebo pri pracovných činnostich vyskytujú,
 • zabezpečí aktualizáciu posudkov o riziku
  • na základe pravidelných auditov podľa dohodnutého harmonogramu
  • v prípade zmien na pracoviskách alebo zmenách pracovných činností
  • pri rozšírení pracovných pozícii, 
  • v prípade, ak dôjde k legislatívnym zmenám,
 • ak pracovná zdravotná služba na pravidelnom audite nezistí zmenu, ktorá by mohla viesť k zmene kategórie rizika, alebo k požiadavke na aktualizáciu posudku o riziku, pracovná zdravotná služba vypracuje o tejto skutočnosti: Záznam o hodnotení rizika. ​
 • v posudku o riziku pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o. určí 1., 2., 3. alebo 4. kategóriu zdravotného rizika podľa miery ohrozenia zdravia pre rizikové faktory: ​
  • hluk
  • vibrácie
  • chemické faktory
  • karcinogénne a mutagénne faktory
  • ionizujúce žiarenie
  • elektromagnetické žiarenie
  • optické žiarenie - ultrafialové, – infračervené, - laser, IPL
  • biologické faktory
  • zvýšený tlak vzduchu
  • fyzická záťažň
  • psychická záťaž
  • záťaž teplom a chladom ​

Výkon prác zaradených do 3. alebo 4. kategórie podlieha súhlasu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.  Do 3. a 4. kategórie rizika sú zaradzované práce, pri ktorých nie je možné dodržať preventívnymi opatreniami stanovené bezpečné limity pre ochranu zdravia zamestnancov.​ Návrh na zaradenie alebo vyradenie prác do rizika pre zmluvné spoločnosti vypracuje MEDISON, s.r.o.​

Prevádzkový poriadok

 • je dokument, ktorý zamestnávateľ je povinný z hľadiska ochrany zdravia zamestnacov vypracovať, ak sa na pracovisku preukáže, že zamestnaci sú zaradení do 2., 3., alebo 4. kategórie rizika podľa posudku o riziku
 • zamestnávateľ je povinný priebežne aktualizovať prevádzkové poriadky 

Spoločnosť MEDISON, s.r.o. vypracuje pre zmluvných klientov uvedené prevádzkové poriadky.

Zároveň na požiadanie vypracuje prevádzkové poriadky a dokumenty podľa požiadaviek iných predpisov: ​

 • prevádzkový poriadok a hygienicko-epidemiologický režim pre zdravotnícke zariadenia, pre wellness, soláriá, sauny, kúpaliská
 • smernice pre prácu s bremenami
 • smernice prácu so zobrazovacími jednotkami,
 • smernice pre práce zakázané alebo so špecifickým rizikom pre ženy alebo mladistvých ​​
 • smernice pre výkon preventívnych lekárskych prehliadok

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: