ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobných údajov

Zoznam osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

 1. Spol. MEDISON, s.r.o./ MEDISON ACADEMY, s.r.o., získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu.

Dotknutými osobami sú:

 • záujemcovia o vzdelávacie programy a  účastníci vzdelávacích   programov a kurzov,  ktorí sa prihlásia na vzdelávací program alebo kurz zaslaním  prihlášky alebo online formulára uverejnenom na webstránke.
 • záujemcovia o poskytnutie informácií a poradenstva týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby, pracovného lekárstva, hygieny práce, posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, na základe požiadavky zaslanej online formulárom, písomnou formou, telefonicky alebo osobne. 
 • záujemcovia o cenovú ponuku na poskytované služby spoločnosťou MEDISON, s.r.o./ MEDISON ACADEMY, s.r.o.

MEDISON, s.r.o./ MEDISON ACADEMY, s.r.o. spracúva bežné osobné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko,  adresa trvalého alebo prechodného pobytu, titul, korešpondenčná adresa a komunikačné údaje) za účelom vedenia evidencie a administrácie poskytovaných vzdelávacích programov a kurzov, spracovanie cenových ponúk a poskytnutia odborného poradenstva.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané a spracovávané po dobu 10 rokov, ak príslušná legislatíva  neurčuje inak.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacich právnych predpisov na ochranu zdravia zamestnancov; zákon 124/2006 o BOZP.  

Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

Za správnosť  poskytnutých osobných údajov dotknutých osôb zodpovedá ten, kto tieto osobné údaje poskytol.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať výmaz svojich osobných údajov,
 • žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, s uvedením konkrétneho obmedzenia
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • požiadať o prenos osobných údajov,
 • možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak ich poskytla  na základe svojho súhlasu ak zákon neurčuje inak

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Prehlásenie

 1. Spol. MEDISON, s.r.o./ MEDISON ACADEMY, s.r.o.,  prehlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb, ktoré spracúva  získala a spracúva v súlade so Zákonom a GDPR.
 2. Spol. MEDISON, s.r.o./ MEDISON ACADEMY, s.r.o.,   prehlasuje, že na zaistenie práv dotknutých osôb prijala primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s GDPR a Zákonom.
 3. Spol. MEDISON, s.r.o./ MEDISON ACADEMY, s.r.o.,  prehlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb neposkytuje ďalšej tretej strane, len v prípade, že poskytnutie týchto údajov je požadované príslušným právnym predpisom.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: