Kategorizácia zdravotných rizík pri práci

Kategorizácia  zdravotných rizík pri práci je výsledkom zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov.

Kategorizáciu môžu vykonať len pracovná zdravotná služba.

Kategorizácia sa pravidelne prehodnocuje a  povinné je aj prehodnotenie  pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť zaradenie pracovnej činnosti do príslušnej kategórie.

Pri zaradzovaní profesií do kategórie sú hodnotené rizikové faktory, ktorým zamestnanec môže byť pri práci vystavený:

chemické faktory

karcinogénne a mutagénne faktory         

biologické faktory

hluk

zvýšený tlak vzduchu     

vibrácie prenášané na telo alebo ruky

fyzická záťaž pri práci

psychická záťaž pri práci

ionizujúce žiarenie  

elektromagnetické žiarenie

záťaž teplom a chladom

optické žiarenie vrátane práce s laserom

Podľa charakteru zdravotného rizika sú pracovné činnosti zaradené do 1. - 4. kategórie zdravotného rizika, pre daný rizikový faktor.

1. kategória - miera zdravotného rizika z expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia je akceptovateľná

2. kategória - miera zdravotného rizika z expozície  zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia je vyššia ako u obyvateľstva, ale je tolerovateľná. 

3. kategória - miera zdravotného rizika  z expozície  zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia je vysoká,  práca je riziková. Na výkon takejto práce musí byť vydané súhlasné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vyhlásení rizikových prác. Rozhodnutie sa vydáva na dobu neurčitú. Zamestnanci sú povinní absolvovať preventívne lekárske prehliadky cez pracovnú zdravotnú službu  raz za dva roky.

4. kategória - miera zdravotného rizika  z expozície  zamestnacov faktorom práce a pracovného prostredia je veľmi vysoká, práca je riziková. Na výkon takejto práce musí byť vydané súhlasné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vyhlásení rizikových prác. Rozhodnutie sa vydáva na dobu 1 roka. Zamestnanci sú povinní absolvovať preventívne lekárske prehliadky cez pracovnú zdravotnú službu  raz ročne.