ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hodnotenie zdravotných rizík

Hodnotenie zdravotných rizík zabezpečujeme flexibilne, podľa požiadaviek klientov.  

Oslovte nás, s Vašou požiadavkou, určite nájdeme vhodné riešenie.

Hodnotenie zdravotných rizík je základnou činnosťou pracovnej zdravotnej služby, ktorá  vychádza z odborného zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami. 

Zo záverov hodnotenia zdravotných rizík, spojených s výkonom pracovnej činnosti, sa odvíja celý komplex nasledujúcich povinných legislatívnych preventívnych opatrení: 

 1. určenie kategórie zdravotného rizika pre konkrétnu profesiu alebo pracovné zaradenie
 2. návrh preventívnych opatrení na pracoviskách s cieľom eliminovať, prípadne znížiť zdravotné riziká spojené s výkonom pracovnej činnosti
 3. zavedenie pravidelného systému kontroly zaradenia profesie do kategórie zdravotného rizika  
 4. v prípade 3. alebo 4. kategórie zdravotného rizika, vyhlásenie rizikových prác rozhodnutím regionálného úradu  
 5. zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, podľa kategórie zdravotného rizika, podľa požiadaviek osobitných predpisov, ako aj na základe požiadaviek zamestnávateľa
 6. zabezpečenie rekondičných pobytov pre zamestnancov pracujúcich v 3. alebo 4 kategórii vybraných rizikových faktorov  

Štruktúra

Pracovná zdravotná služba, MEDISON, s.r.o., poskytuje zamestnávateľom aj SZČO odborné, efektívne hodnotenie zdravotných rizík, ako aj kontrolu plnenia legislatívnych povinností v súvilosti so zdravotným dohľadom. Túto odbornú zdravotnícku službu poskytujeme pre zmluvných klientov od r. 2006.

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o., disponuje odborným tímom zdravotníckych pracovníkov, odborným garantom pre činnosť je MUDr. S. Kešeláková, pracovný lekár. Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o., na základe auditu pracovísk a pracovných činností, spracuje hodnotenie zdravotných rizík, vypracuje posudok o riziku s uvedením kategorizácie zdravotných rizík pre každú profesiu v spoločnosti.

Pre zmluvných klientov zabezpečujeme online legislatívne poradenstvo v oblasti hodnotenia zdravotných rizík.

Upozorňujeme na legislatívne zmeny od 01.12.2017. 

Hodnotenie zdravotných rizík môže vykonávať len odborný zdravotnícky pracovník.Hodnotenie zdravotných rizík nemôžu vykonávať bezpečnostní technici.

Posudok o riziku s kategorizáciou prác je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou:

 •  prvotné posúdenie zdravotných rizík pre každú profesiu
  • pred uvedením prevádzky do činnosti
  • pred začatím pracovných činností, 
  • pri každej zmene práce a pracovných činnostiach
 • kontrolné prehodnotenie zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotných rizík
  • v pravidelných intervaloch podľa kategórie rizika prác
  • pri každej zmene práce a pracovných činnostiach

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: