Objektivizácia psychickej záťaže pri práci

Ktorých profesií sa posúdenie psychickej záťaže týka?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie psychickej záťaže zamestnacov vo všetkých profesiách.

  • Psychická záťaž je nešpecifický rizikový faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje výkon práce zamestnanca.

  • Psychická záťaž môže byť spôsobená nadmerným časovým tlakom, pocitom vysokej zodpovednosti, ale i monotónnosťou práce, alebo pocitom podcenenia a frustrácie.

Na to, aby zamestnávateľ vedel urobiť opatrenia, ktoré upravia a konsolidujú podmienky z hľadiska psychickej záťaže na pracovisku je potrebné, aby zabezpečil odborné posúdenie psychickej záťaže s kategorizáciou práce vrátane špecifikácie psychickej záťaže - preťaženie, monotónnosť a pod.

Príklad posúdenia psychickej záťaže profesia učiteľ Príklad posúdenia psychickej záťaže profesia IT programátor
Príklad posúdenia psychickej záťaže
profesia učiteľ 
Príklad posúdenia psychickej záťaže
profesia IT programátor

Kto môže hodnotiť psychickú pracovnú záťaž?

Podľa ust.§ 5 Vyhlášky MZSR podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci to môže byť len lekár pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo služby zdravia pri práci, alebo psychológ, ktorý je v tíme pracovnej zdravotnej služby s praxou najmenej tri roky v odbore pracovná a organizačná psychológia alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo klinické pracovné lekárstvo a toxikológia.

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o. ​, zabezpečuje pre klientov odborné posúdenie psychickej záťaže zamestnancov odborne spôsobilou osobou podľa ust. §5 Vyhlášky MZSR podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, MUDr. Soňou Kešelákovou, pracovnou lekárkou. ​

Ak má zamestnávateľ spracované posúdenie psychickej záťaže inou osobou ako je uvedené vyššie napr. bezpečnostným technikom, lekárom v inom odbore ako je uvedené vyššie, tak posudok o riziku nie je validným dokumetom.

Radi Vám poskytneme odborné informácie na základe vašich dotazov.