Prevádzkové poriadky a posudky o riziku

Posudok o riziku

 • musí mať každý zamestnávateľ pre všetky pracovné pozície vypracovaný​ pracovnou zdravotnou službou ​
 • povinnosť sa vzťahuje na zamestnancov pracujúcich na trvalý pracovný pomer, zamestnancov pracujúcich na dohodu a to aj v jednoosobových spoločnostiach ​
 • musí mať vypracovaný aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nikoho nezamestnáva, ak vykonáva rizikovú prácu, napr. pilčík, zvárač, brúsič a pod. ​
 • musí byť pravidelne aktualizovaný pri každej zmene, ktorá môže viesť k zmene zaradeniu profesie do kategórie rizika

Spoločnosť MEDISON, s.r.o.:

 • vypracuje pre zmluvných klientov odborný Posudok o riziku pre rizikové faktory, ktoré sa na pracoviskách, alebo pri pracovných činnostich vyskytujú ​
 • zabezpečí aktualizáciu Posudkov o riziku na základe pravidelných auditov, na základe požiadavky zamestnávateľa v prípade zmien na pracoviskách alebo zmenách pracovných činností, pri rozšírení pracovných pozícii, alebo ak dôjde k legislívnym zmenám ​
 • Ak pracovná zdravotná služba na pravidelnom audite nezistí zmenu, ktorá by mohla viesť k zmene kategórie rizika, alebo k požiadavke na aktualizáciu Posudku o riziku, pracovná zdravotná služba vypracuje o tejto skutočnosti: Záznam o hodnotení rizika. ​
 • V posudku o riziku pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o., určí 1., 2., 3. alebo 4. kategóriu zdravotného rizika podľa miery ohrozenia zdravia pre rizikové faktory: ​
  • hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické žiarenie, optické žiarenie - ultrafialové, optické žiarenie – infračervené, optické žiarenie - Laser, biologické faktory, zvýšený tlak vzduchu, fyzická záťaž, psychická záťaž a záťaž teplom alebo chladom ​
 • Výkon prác zaradených do 3. alebo 4. kategórie podlieha súhlasu na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Do 3. a 4. kategórie rizika sú zaradzované práce, pri ktorých nie je možné dodržať preventívnymi opatreniami stanovené bezpečné limity pre ochranu zdravia zamestnancov.​Návrh na zaradenie alebo vyradenie prác do rizika pre zmluvné spoločnosti vypracuje MEDISON, s.r.o.​

Prevádzkový poriadok

 • je dokument, ktorý zamestnávateľ je povinný z hľadiska ochrany zdravia zamestnacov vypracovať a predložiť na schválenie na regionálny úrad vereného zdravotníctva, ak sa na pracovisku preukáže riziko podľa Posudku o riziku
 • zamestnávateľ predkladá na schválenie prevádkový poriadok, ako aj každú jeho zmenu pre prácu zamestnancov v expozícii rizikovým faktorom: hluku, vibráciám, chemickým faktorom, biologickýmh faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, umelému optickému žiareniu, laserom, tepelnej záťaži, záťaži chladom

Spoločnosť MEDISON, s.r.o., pre zmluvných klientov uvedené prevádzkové poriadky vypracuje.

Zároveň na požiadanie vypracujeme prevádzkové poriadky a dokumenty podľa požiadaviek iných predpisov: ​

 • prevádzkový poriadok a hygienicko-epidemiologický režim pre zdravotnícke zariadenia, pre welnnes, soláriá, sauny, kúpaliská
 • smernice pre prácu s bremenami
 • smernice prácu so zobrazovacími jednotkami,
 • smernice pre práce zakázané alebo so špecifickým rizikom pre ženy alebo mladistvých ​​

Nenašli ste svoju odpoveď na Vašu požiadavku ? Opýtajte sa nás.