Záväzná prihláška

č.
dňa
Poplatok za jednu osobu: 30€ s DPH
uhraďte na účet
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2475 3448

 1. Pri bankovom prevode uveďte:
  konštantný symbol: 0308,
  variabilný symbol: (uveďte číslo vzdelávacieho programu),
  špec. symbol: uveďte IČO (firmy), alebo do správy pre prijímateľa priezvisko účastníka
 2. Pri platbe poštovou penažnou poukážkou typu U uveďte:
  konštantný symbol: 0308,
  variabilný symbol: (uveďte číslo vzdelávacieho programu),
  špec. symbol: uveďte IČO alebo do správy pre prijímateľa priezvisko účastníka

 Informácie pre účastníkov:

 • Uzávierka prihlášok je 5 pracovných dní pred termínom konania vzdelávacej aktivity.
 • Zaslaním prihlášky a uhradením poplatku zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
 • Storno poplatky: neospravedlnená neúčasť -storno poplatok vo výške 100%.
 • Zrušenie účasti do 3 dní pred termínom školenia- storno poplatok vo výške 50%, 2 dni pred termínom školenia- storno poplatok 75% a v deň školenia- storno poplatok 100%. Možnosť poslať náhradníka.
 • Pri prezentácii žiadame preukázať sa dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku (kópia výpisu z účtu, ústrižok poštovej poukážky.)
 • V prípade plnej kapacity na Vami požadovaný termín Vás bezodkladne budeme informovať a zabezpečíme náhradný termín.
 • V prípade zrušenia kurzu z technických príčin vzdelávacou inštitúciou bude ponúknutý náhradný termín, alebo vrátený poplatok v plnej výške.
 • Súhlasím s poskytnutím osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely evidencie účastníka vzdelávacieho programu spoločnosťou MEDISON, s.r.o.
 • Zaslaním prihlášky sa potvrdzuje, že účastnícky poplatok bol uhradený.
 • Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a že som nezamlčal/-a nijaké závažné skutočnosti
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosťou MEDISON, s.r.o, za účelom komunikácie. (viac informácii tu)
Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.