ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Záväzná prihláška

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb č. 202401
dňa 23.1.2024


Poplatok za jednu osobu: 87.00 € (spoločnosť MEDISON ACADEMY, s.r.o. nie je platcom DPH)
uhraďte na účet
IBAN: SK03 1100 0000 0029 4213 6162

 1. Pri bankovom prevode uveďte:
  konštantný symbol: 0308,
  variabilný symbol: 202401 (uveďte číslo vzdelávacieho programu),
  špec. symbol: uveďte IČO (firmy), alebo do správy pre prijímateľa priezvisko účastníka
 2. Pri platbe poštovou penažnou poukážkou typu U uveďte:
  konštantný symbol: 0308,
  variabilný symbol: 202401 (uveďte číslo vzdelávacieho programu),
  špec. symbol: uveďte IČO alebo do správy pre prijímateľa priezvisko účastníka

 Informácie pre účastníkov:

 • Uzávierka prihlášok je 5 pracovných dní pred termínom konania vzdelávacej aktivity.
 • Zaslaním prihlášky a uhradením poplatku zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
 • Storno poplatky: neospravedlnená neúčasť -storno poplatok vo výške 100%.
 • Zrušenie účasti do 3 dní pred termínom školenia- storno poplatok vo výške 50%, 2 dni pred termínom školenia- storno poplatok 75% a v deň školenia- storno poplatok 100%. Možnosť poslať náhradníka.
 • Pri prezentácii žiadame preukázať sa dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku (kópia výpisu z účtu, ústrižok poštovej poukážky.)
 • V prípade plnej kapacity na Vami požadovaný termín Vás bezodkladne budeme informovať a zabezpečíme náhradný termín.
 • V prípade zrušenia kurzu z technických príčin vzdelávacou inštitúciou bude ponúknutý náhradný termín, alebo vrátený poplatok v plnej výške.
 • Súhlasím s poskytnutím osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely evidencie účastníka vzdelávacieho programu spoločnosťou MEDISON ACADEMY, s.r.o.
 • Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a že som nezamlčal/-a nijaké závažné skutočnosti

Výsledna suma pre 1 osobu/osôb vychádza na: 87.00 €

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosťou MEDISON ACADEMY, s.r.o., za účelom komunikácie. (viac informácii tu)
Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: