ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Záväzná prihláška

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. č. 2023-24
dňa 18.4.2023


Poplatok za jednu osobu: 87.00 € (spoločnosť MEDISON ACADEMY, s.r.o. nie je platcom DPH)
uhraďte na účet
IBAN: SK03 1100 0000 0029 4213 6162

 1. Pri bankovom prevode uveďte:
  konštantný symbol: 0308,
  variabilný symbol: 2023-24 (uveďte číslo vzdelávacieho programu),
  špec. symbol: uveďte IČO (firmy), alebo do správy pre prijímateľa priezvisko účastníka
 2. Pri platbe poštovou penažnou poukážkou typu U uveďte:
  konštantný symbol: 0308,
  variabilný symbol: 2023-24 (uveďte číslo vzdelávacieho programu),
  špec. symbol: uveďte IČO alebo do správy pre prijímateľa priezvisko účastníka

 Informácie pre účastníkov:

 • Uzávierka prihlášok je 5 pracovných dní pred termínom konania vzdelávacej aktivity.
 • Zaslaním prihlášky a uhradením poplatku zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
 • Storno poplatky: neospravedlnená neúčasť -storno poplatok vo výške 100%.
 • Zrušenie účasti do 3 dní pred termínom školenia- storno poplatok vo výške 50%, 2 dni pred termínom školenia- storno poplatok 75% a v deň školenia- storno poplatok 100%. Možnosť poslať náhradníka.
 • Pri prezentácii žiadame preukázať sa dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku (kópia výpisu z účtu, ústrižok poštovej poukážky.)
 • V prípade plnej kapacity na Vami požadovaný termín Vás bezodkladne budeme informovať a zabezpečíme náhradný termín.
 • V prípade zrušenia kurzu z technických príčin vzdelávacou inštitúciou bude ponúknutý náhradný termín, alebo vrátený poplatok v plnej výške.
 • Súhlasím s poskytnutím osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely evidencie účastníka vzdelávacieho programu spoločnosťou MEDISON ACADEMY, s.r.o.
 • Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a že som nezamlčal/-a nijaké závažné skutočnosti

Výsledna suma pre 1 osobu/osôb vychádza na: 87.00 €

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosťou MEDISON ACADEMY, s.r.o., za účelom komunikácie. (viac informácii tu)
Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: