ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čo je nové

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

Ochorenie COVID 19  je vírusová infekcia, ktorá sa šíri aj prenosom z človeka na človeka najmä pri kašľaní alebo kýchaní.

Môže sa šíriť aj priamym alebo nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami ( hlien, sliny) infikovaných osôb, ktoré sú na  rukách infikovaných osôb alebo na povrchoch predmetov, ktorých sa dotýkali.

Inkubačná doba: do 14

PREVENCIA ŠÍRENIA OCHORENIA NA PRACOVISKÁCH: 

- obmedzenie služobných ciest do rizikových krajín

- obmedzenie podujatí s hromadnou účasťou zamestnancov

- zabezpečenie vhodných dezinfekčných mýdiel a dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu rúk  a povrchov s viricídnym účinkom

- informovanie zamestnancov o dodržiavaní postupov zásad osobnej hygieny

Aké sú príznaky ochorenia  ?

Náhly vzostup horúčky nad 38 stupňov s triaškou a zimnicou, kašeľ, bolesti hlavy a svalov, nádcha, zápal hrdla, slabosť a únava. Príznaky sú veľmi podobné chrípke.

Opatrenia na ochranu zdravých osôb

 • Vyhýbať  sa tesnému kontaktu s chorými osobami
  • dodržiavať odstup najmenej 1 meter od osôb s príznakmi nádchy, chrípky, alebo  ochorenia horných dýchacích ciest
  • vyhýbať sa pobytu v preplnených priestoroch
  • nenavštevovať osoby, ktoré sú choré
  • vyhýbať sa cestovaniu do rizikových oblastí s výskytom ochorenia COVID 19
 • Často umývať ruky  a tvár
  • ruky a tvár umývať veľmi dôkladne dezinfekčným mydlom a teplou vodou, hlavne po kašľaní alebo kýchaní
  • použiť dezinfekčný prípravok na báze alkoholu
  • umývanie by malo trvať aspoň 40 sekúnd
 • Vyhýbať sa dotykom očí, nosa a úst
  • po manipulácii s  kontaminovaným predmetom (napr. použité vreckovky) vyhýbať sa  dotyku očí, nosa alebo úst

Návrat z rizikových oblastí

 • pravidelná kontrola telesnej teploty najmenej 14 až 21 dní po návrate
 • vyhýbať sa masovým podujatiam a miestam s výskytom vyššieho počtu osôb
 • v prípade výskytu príznakov: kašeľ, prechladenie, nádcha – telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára    ( všeobecný lekár pre dospelých, alebo pre deti a dorast), ktorý Vás usmerní ako postupovať
 • v prípade nariadenia zvýšeného zdravotného dozoru a karantény Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dôsledne dodržiavať nariadené pokyny

Aké sú opatrenia na zníženie prenosu ochorenia od chorého?

 • Dodržiavanie zásad správnej respiračnej hygieny
 • pri kýchaní a kašľaní nezakrývať ústa a nos holými rukami
 • pri kašlaní a kýchaní prekrývať ústa a nos vreckovkou, alebo  kašlať a kýchať radšej do ramena.
 • vreckovku nepoužívať opakovane,  ihneď po použití zahodiť do nádoby na odpadky
 • Často umývať ruky
  • chorý si má ruky dôkladne umývať mydlom a teplou vodou, najmä po kašľaní alebo kýchaní.
  • umývanie rúk by malo trvať aspoň 40- 60 sekúnd
  • používať dezinfekčné mydlá
 • Izolácia chorého mimo pracoviska alebo školy a obmedzenie jeho kontaktu so zdravými

01.06.2024

POZOR NOVÉ Nariadenie vlády Slovenskej republiky 121/2024 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

zistiť viac
03.02.2024

Kedy zamestnávateľ poskytne dioptrické okuliare zamestnancovi?

Kedy zamestnávateľ poskytne dioptrické okuliare zamestnancovi?

zistiť viac
06.06.2023

POZOR NA PRÁCU S DIIZOKYANÁTMI

Odborná príprava na bezpečné používanie diizokyanátov je povinná pre všetky osoby, ktoré pracujú na profesionálnej úrovni, so zmesami s obsahom diizokyanátov v koncentrácii 0,1hm% a viac.

zistiť viac
6.6.2023

Kde sa používajú diizokyanáty?

Diizokyanáty majú široké uplatnenie pri výrobe polyuretánov, farieb, lepidiel a iných produktov a materiálov. K profesionálnej expozícií diizokyanátom dochádza pri výkone rôznych pracovných činností, predovšetkým pri výrobe a manipulácii s polyuretánmi a ich produktami, najčastejšie inhaláciou vo forme aerosólov a pár, ale tiež pri priamom kontakte s pokožkou.

zistiť viac
8.4.2022

KURZ PRVEJ POMOCI

OD 20.4.2022 obnovujeme KURZ PRVEJ POMOCI akreditovaný MZSR prezenčnou formou.

zistiť viac
8.4.2022

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO

Spol. Medison, s.r.o., zriadila prevádzku mobilného odberového miesta na testovanie osôb antigénovými testami, v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, v posluchárni na Kostolianskej ulici, do ktorej je prístup cez vchod oproti zimnému štadiónu Crow aréna. Testovanie osôb je spoplatnené. Prevádzka MOM: len na objednávku

zistiť viac
11.01.2021

Zrušenie nahlasovanie zamestnancov zaradených do 2. kategórie zdravotných rizík

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe ÚVZSR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

zistiť viac
11.01.2021

Preventívne lekárske prehliadky

Preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zabezpečujeme aj v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa aktuálnych regionálnych protiepidemických opatrení.

zistiť viac
11.01.2021

Vzdelácie programy -online

Spol. MEDISON, s.r.o. zabezpečuje pre záujemcov online distančné vzdelávanie pre práce s toxickým a veľmi toxickými látkami a zmesami, pre výkon dezinsekčných, deratizačných, dezinfekčných prác a pre práce spojené s manipuláciou s materiálom obsahujúcim azbest.

zistiť viac
23.06.2020

Aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými látkami, pre DDD a pre prácu s azbestom

Upozornenie: v čase krízového stavu podľa zákona 69/2020 Z.z. lehota na absolvovanie aktualizačnej prípravy pre osobu odborne spôsobilú neplynie. Aktualizačné vzdelávacie je možné od 23.6.2020 absolvovať aj distančne

zistiť viac
8.6.2020

Zmena adresy

Od 08.06.2020, košickú prevádzku pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. , nájdete na novej adrese: LETNÁ 27, 040 01 Košice, administratívna budova, 2. poschodie.

zistiť viac
21.5.2020

Preventívne lekárske prehliadky

Od 21.05.2020, zamestnávateľ po dohode s pracovnou zdravotnou službou môže zabezpečovať posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre svojich zamestnancov, alebo pre uchádzačov o prácu. Pri preventívnych lekárskych prehliadkach je potrebné dodržiavať pokyny zdravotníckych zariadení.

zistiť viac
27.5.2020

Petícia za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov

V zmysle hesla našej firmy: Zodpovednosť nás spája.... sa obraciame na Vás so žiadosťou o podporu Petície za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov.

zistiť viac
29.04.2020

Preventívne lekárske prehliadky počas krízovej situácie

Obmedzenie počas krízovej situácie.

zistiť viac
19.03.2020

KORONAVÍRUS - informácie pre klientov

Dôležitý oznam

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

zistiť viac

Nová kategorizácia zdravotných rizík

Od 01.08.2019 platí aktualizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotných rizík a ich kategoriácie

zistiť viac
16.4.2019

Posudzovanie rizík v 2. kategórii

Zamestnávatelia musia aktualizovať posudzovanie rizík najmenej raz za 18 mesiacov.

zistiť viac
25.03.2019

Nahlasovanie zamestnancov na ÚVZ za rok 2018 - ZMENA

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 30.06.2019

zistiť viac
15.3.2019

Kategórie zdravotných rizík

Aktuálne zmeny v kategorizácii zdravotných rizík

zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.

zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.

zistiť viac
16.4.2019

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.

zistiť viac

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: