ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čo je nové

Od 20.4.2022 obnovujeme prezenčné KURZY PRVEJ POMOCI  akreditované MZSR. 


Osýpky

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR, ale aj v iných štátoch  si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam, ktorí môžu byť vystavení pri práci riziku nákazy osýpok ( zamestnanci zdravotníckych zariadení, zamestnanci centier pre deti a rodiny, poskytujúcich sociálne služby a pod.)

Za imúnne osoby sa považujú tie osoby, ktoré majú potvrdenú prítomnosť IgG protilátok v krvi proti osýpkam.
Pozitívne protilátky majú osoby, ktoré prekonali osýpky, alebo boli očkované dvoma dávkami vakcíny proti osýpkam. 

Podľa výsledkov imulogického prehľadu SR dochádza  vekom u niektorých očkovaných osôb k strate imunity. Sú to najmä vekové kategórie od 30 rokov. Preto odporúčame vykonať kontrolu protilátokv krvi aj u očkopvaných osôb. 

V prípade, že osoba nemá protilátky proti osýpkam je potrebné, aby sa dala preočkovať.   

Čo sú osýpky?

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku, no môže sa vyskytnúť aj u dospelých.

Aké sú príznaky osýpok?

 • Ochorenie prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny.
 • Na 4. – 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi 3 dni.
 • Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 – 14 dní.
 • Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc, zápal stredného ucha a poškodenie centrálneho nervového systému.
 • Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a u dospelých.

Kedy sa objavia prvé príznaky ochorenia?

           Inkubačný čas je 8 – 15 dní, priemerne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Ako sa môžeme nakaziť?

           Prameňom nákazy je chorý človek. Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom príznakov a trvá 4 - 5 dní. S nástupom vyrážky infekčnosť klesá.

           Ochorenie sa veľmi rýchlo šíri vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Aká je prevencia pred ochorením na osýpky?

 • Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie!
 • Všeobecné hygienické opatrenia, ako dodržiavanie zásad osobnej hygieny, vetranie,
 • Časté a dôkladné umývanie rúk s použitím prostriedkov s dezinfekčným účinkom
 • vyhýbať sa chorým osobám s respiračným ochorením a pod.
 • Vyhýbať sa hromadným podujatiam s väčším množstvom ľudí.

Aby sme znížilo riziko nákazy osýpkami je potrebné!

 • Okamžité hlásenie ochorenia.
 • Hospitalizácia na infekčnom oddelení.
 • Zvýšený zdravotný dozor v kolektívnych zariadeniach po dobu 21 dní od vyradenia chorého.

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.

06.06.2023

POZOR NA PRÁCU S DIIZOKYANÁTMI

Odborná príprava na bezpečné používanie diizokyanátov je povinná pre všetky osoby, ktoré pracujú na profesionálnej úrovni, so zmesami s obsahom diizokyanátov v koncentrácii 0,1hm% a viac.

zistiť viac
6.6.2023

Kde sa používajú diizokyanáty?

Diizokyanáty majú široké uplatnenie pri výrobe polyuretánov, farieb, lepidiel a iných produktov a materiálov. K profesionálnej expozícií diizokyanátom dochádza pri výkone rôznych pracovných činností, predovšetkým pri výrobe a manipulácii s polyuretánmi a ich produktami, najčastejšie inhaláciou vo forme aerosólov a pár, ale tiež pri priamom kontakte s pokožkou.

zistiť viac
8.4.2022

KURZ PRVEJ POMOCI

OD 20.4.2022 obnovujeme KURZ PRVEJ POMOCI akreditovaný MZSR prezenčnou formou.

zistiť viac
8.4.2022

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO

Spol. Medison, s.r.o., zriadila prevádzku mobilného odberového miesta na testovanie osôb antigénovými testami, v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, v posluchárni na Kostolianskej ulici, do ktorej je prístup cez vchod oproti zimnému štadiónu Crow aréna. Testovanie osôb je spoplatnené. Prevádzka MOM: len na objednávku

zistiť viac
11.01.2021

Zrušenie nahlasovanie zamestnancov zaradených do 2. kategórie zdravotných rizík

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe ÚVZSR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

zistiť viac
11.01.2021

Preventívne lekárske prehliadky

Preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zabezpečujeme aj v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa aktuálnych regionálnych protiepidemických opatrení.

zistiť viac
11.01.2021

Vzdelácie programy -online

Spol. MEDISON, s.r.o. zabezpečuje pre záujemcov online distančné vzdelávanie pre práce s toxickým a veľmi toxickými látkami a zmesami, pre výkon dezinsekčných, deratizačných, dezinfekčných prác a pre práce spojené s manipuláciou s materiálom obsahujúcim azbest.

zistiť viac
23.06.2020

Aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými látkami, pre DDD a pre prácu s azbestom

Upozornenie: v čase krízového stavu podľa zákona 69/2020 Z.z. lehota na absolvovanie aktualizačnej prípravy pre osobu odborne spôsobilú neplynie. Aktualizačné vzdelávacie je možné od 23.6.2020 absolvovať aj distančne

zistiť viac
8.6.2020

Zmena adresy

Od 08.06.2020, košickú prevádzku pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. , nájdete na novej adrese: LETNÁ 27, 040 01 Košice, administratívna budova, 2. poschodie.

zistiť viac
21.5.2020

Preventívne lekárske prehliadky

Od 21.05.2020, zamestnávateľ po dohode s pracovnou zdravotnou službou môže zabezpečovať posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre svojich zamestnancov, alebo pre uchádzačov o prácu. Pri preventívnych lekárskych prehliadkach je potrebné dodržiavať pokyny zdravotníckych zariadení.

zistiť viac
27.5.2020

Petícia za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov

V zmysle hesla našej firmy: Zodpovednosť nás spája.... sa obraciame na Vás so žiadosťou o podporu Petície za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov.

zistiť viac
29.04.2020

Preventívne lekárske prehliadky počas krízovej situácie

Obmedzenie počas krízovej situácie.

zistiť viac
19.03.2020

KORONAVÍRUS - informácie pre klientov

Dôležitý oznam

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

zistiť viac

Nová kategorizácia zdravotných rizík

Od 01.08.2019 platí aktualizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotných rizík a ich kategoriácie

zistiť viac
16.4.2019

Posudzovanie rizík v 2. kategórii

Zamestnávatelia musia aktualizovať posudzovanie rizík najmenej raz za 18 mesiacov.

zistiť viac
25.03.2019

Nahlasovanie zamestnancov na ÚVZ za rok 2018 - ZMENA

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 30.06.2019

zistiť viac
15.3.2019

Kategórie zdravotných rizík

Aktuálne zmeny v kategorizácii zdravotných rizík

zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.

zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.

zistiť viac
16.4.2019

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.

zistiť viac

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: