Čo je nové

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

Ako účinne používať respirátory?

Respirátor má chrániť zdravého pred mimovoľným kontaktom jeho úst a nosa s vírusom  na jeho rukách a pred kašľom a kýchaním iných osôb.

Preventívne použitie zdravými osobami

 • Použitie respirátora je na zvážení každého jednotlivca.

 • Má tesne priliehať na tvár ( fúzy, bokombrady môžu spôsobiť, že respirátor nepriľnie na tvár) 

 • Po použití je potrebné respirátor vložiť do plastového vrecka a uzavrieť ho.

 • Takéto vrecko je možné zahodiť do bežného domáceho odpadu.

 • Následne je potrebné umytie rúk 

 • Použitie respirátora je potrebné kombinovať s dodržiavaním už uvedených opatrení.  

Použitie respirátora zdravými, ktorí sa starajú o osobu s príznakmi ochorenia 

          Medzi zdravé osoby, ktoré by mali použiť masku patria najmä:

 • Osoby v domácnosti alebo iní, ktorí sa starajú o chorého, a ktorí sú s ním v tesnom kontakte. (do 1 metra)

 • Doporučujeme pri ošetrovaní používať rukavice

Použitie tvárovej masky alebo respirátora chorými

 • Pri cestovaní domov alebo do nemocnice po rozvinutí príznakov ochorenia 

 • Keď je chorý ošetrovaný doma členom rodiny alebo inou osobou.

 • Ak sa nemožno vyhnúť tesnému kontaktu s inými zdravými osobami.

Správne použitie a znehodnotenie respirátora

 • Nasadenie respirátora na ústa a nos a bezpečné upevnenie, aby sa minimalizovali medzery medzi respirátorom a tvárou

 • Zaviazanie šnúrok v strede hlavy a krku, prípadne zaistenie gumičky na temene a zátylku hlavy.

 • Vyhýbať  sa dotyku tvárovej časti  respirátora počas jej nosenia.

 • Po dotyku s respirátorom (pri odstraňovaní alebo čistení, alebo mimovoľnom dotyku ) umyť ruky  mydlom a teplou  vodou alebo prostriedkom s obsahom alkoholu.  

 • Vymieňať respirátor v prípade, že je vlhký.

 • Zložiť respirátor  z tváre a znehodnotiť ho. Predpokladá sa, že predná strana respirátora je infikovaná, NEDOTÝKAŤ  SA PREDNEJ STRANY RESPIRÁTORA. Pri skladaní si navlečte na ruku napr. igelitový sáčok, do ktorého priamo vložíte likvidovaný resprátor.

 • Rozviazať najskôr spodné šnúrky a potom horné.

 • Pri zahadzovaní masku stále držať za šnúrky.

 • Po odstránení respirátora z tváre je potrebné vložiť ju do plastového vrecka a vrecko následne uzavrieť.

 • Plastové vrecko potom odhodiť do nádoby na odpadky. 

 • Umyť ruky po odstránení respirátora.

 • Po zložení z tváre umyť ruky mydlom a vodou alebo si ich očistiť prostriedkom s obsahom alkoholu.

 • Jednorazové respirátory  nepoužívať opakovane.

19.03.2020

KORONAVÍRUS - informácie pre klientov

Dôležitý oznam
zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS a preventívne lekárske prehliadky

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

zistiť viac

Nová kategorizácia zdravotných rizík

Od 01.08.2019 platí aktualizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotných rizík a ich kategoriácie
zistiť viac
16.4.2019

Posudzovanie rizík v 2. kategórii

Zamestnávatelia musia aktualizovať posudzovanie rizík najmenej raz za 18 mesiacov.
zistiť viac
25.03.2019

Nahlasovanie zamestnancov na ÚVZ za rok 2018 - ZMENA

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 30.06.2019
zistiť viac
15.3.2019

Kategórie zdravotných rizík

Aktuálne zmeny v kategorizácii zdravotných rizík
zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.
zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.
zistiť viac
16.4.2019

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.
zistiť viac