ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čo je nové

Od 20.4.2022 obnovujeme prezenčné KURZY PRVEJ POMOCI  akreditované MZSR. 


KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

Ako účinne používať respirátory?

Respirátor má chrániť zdravého pred mimovoľným kontaktom jeho úst a nosa s vírusom  na jeho rukách a pred kašľom a kýchaním iných osôb.

Preventívne použitie zdravými osobami

 • Použitie respirátora je na zvážení každého jednotlivca.

 • Má tesne priliehať na tvár ( fúzy, bokombrady môžu spôsobiť, že respirátor nepriľnie na tvár) 

 • Po použití je potrebné respirátor vložiť do plastového vrecka a uzavrieť ho.

 • Takéto vrecko je možné zahodiť do bežného domáceho odpadu.

 • Následne je potrebné umytie rúk 

 • Použitie respirátora je potrebné kombinovať s dodržiavaním už uvedených opatrení.  

Použitie respirátora zdravými, ktorí sa starajú o osobu s príznakmi ochorenia 

          Medzi zdravé osoby, ktoré by mali použiť masku patria najmä:

 • Osoby v domácnosti alebo iní, ktorí sa starajú o chorého, a ktorí sú s ním v tesnom kontakte. (do 1 metra)

 • Doporučujeme pri ošetrovaní používať rukavice

Použitie tvárovej masky alebo respirátora chorými

 • Pri cestovaní domov alebo do nemocnice po rozvinutí príznakov ochorenia 

 • Keď je chorý ošetrovaný doma členom rodiny alebo inou osobou.

 • Ak sa nemožno vyhnúť tesnému kontaktu s inými zdravými osobami.

Správne použitie a znehodnotenie respirátora

 • Nasadenie respirátora na ústa a nos a bezpečné upevnenie, aby sa minimalizovali medzery medzi respirátorom a tvárou

 • Zaviazanie šnúrok v strede hlavy a krku, prípadne zaistenie gumičky na temene a zátylku hlavy.

 • Vyhýbať  sa dotyku tvárovej časti  respirátora počas jej nosenia.

 • Po dotyku s respirátorom (pri odstraňovaní alebo čistení, alebo mimovoľnom dotyku ) umyť ruky  mydlom a teplou  vodou alebo prostriedkom s obsahom alkoholu.  

 • Vymieňať respirátor v prípade, že je vlhký.

 • Zložiť respirátor  z tváre a znehodnotiť ho. Predpokladá sa, že predná strana respirátora je infikovaná, NEDOTÝKAŤ  SA PREDNEJ STRANY RESPIRÁTORA. Pri skladaní si navlečte na ruku napr. igelitový sáčok, do ktorého priamo vložíte likvidovaný resprátor.

 • Rozviazať najskôr spodné šnúrky a potom horné.

 • Pri zahadzovaní masku stále držať za šnúrky.

 • Po odstránení respirátora z tváre je potrebné vložiť ju do plastového vrecka a vrecko následne uzavrieť.

 • Plastové vrecko potom odhodiť do nádoby na odpadky. 

 • Umyť ruky po odstránení respirátora.

 • Po zložení z tváre umyť ruky mydlom a vodou alebo si ich očistiť prostriedkom s obsahom alkoholu.

 • Jednorazové respirátory  nepoužívať opakovane.

06.06.2023

POZOR NA PRÁCU S DIIZOKYANÁTMI

Odborná príprava na bezpečné používanie diizokyanátov je povinná pre všetky osoby, ktoré pracujú na profesionálnej úrovni, so zmesami s obsahom diizokyanátov v koncentrácii 0,1hm% a viac.

zistiť viac
6.6.2023

Kde sa používajú diizokyanáty?

Diizokyanáty majú široké uplatnenie pri výrobe polyuretánov, farieb, lepidiel a iných produktov a materiálov. K profesionálnej expozícií diizokyanátom dochádza pri výkone rôznych pracovných činností, predovšetkým pri výrobe a manipulácii s polyuretánmi a ich produktami, najčastejšie inhaláciou vo forme aerosólov a pár, ale tiež pri priamom kontakte s pokožkou.

zistiť viac
8.4.2022

KURZ PRVEJ POMOCI

OD 20.4.2022 obnovujeme KURZ PRVEJ POMOCI akreditovaný MZSR prezenčnou formou.

zistiť viac
8.4.2022

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO

Spol. Medison, s.r.o., zriadila prevádzku mobilného odberového miesta na testovanie osôb antigénovými testami, v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, v posluchárni na Kostolianskej ulici, do ktorej je prístup cez vchod oproti zimnému štadiónu Crow aréna. Testovanie osôb je spoplatnené. Prevádzka MOM: len na objednávku

zistiť viac
11.01.2021

Zrušenie nahlasovanie zamestnancov zaradených do 2. kategórie zdravotných rizík

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe ÚVZSR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

zistiť viac
11.01.2021

Preventívne lekárske prehliadky

Preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zabezpečujeme aj v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa aktuálnych regionálnych protiepidemických opatrení.

zistiť viac
11.01.2021

Vzdelácie programy -online

Spol. MEDISON, s.r.o. zabezpečuje pre záujemcov online distančné vzdelávanie pre práce s toxickým a veľmi toxickými látkami a zmesami, pre výkon dezinsekčných, deratizačných, dezinfekčných prác a pre práce spojené s manipuláciou s materiálom obsahujúcim azbest.

zistiť viac
23.06.2020

Aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými látkami, pre DDD a pre prácu s azbestom

Upozornenie: v čase krízového stavu podľa zákona 69/2020 Z.z. lehota na absolvovanie aktualizačnej prípravy pre osobu odborne spôsobilú neplynie. Aktualizačné vzdelávacie je možné od 23.6.2020 absolvovať aj distančne

zistiť viac
8.6.2020

Zmena adresy

Od 08.06.2020, košickú prevádzku pracovnej zdravotnej služby MEDISON, s.r.o. , nájdete na novej adrese: LETNÁ 27, 040 01 Košice, administratívna budova, 2. poschodie.

zistiť viac
21.5.2020

Preventívne lekárske prehliadky

Od 21.05.2020, zamestnávateľ po dohode s pracovnou zdravotnou službou môže zabezpečovať posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pre svojich zamestnancov, alebo pre uchádzačov o prácu. Pri preventívnych lekárskych prehliadkach je potrebné dodržiavať pokyny zdravotníckych zariadení.

zistiť viac
27.5.2020

Petícia za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov

V zmysle hesla našej firmy: Zodpovednosť nás spája.... sa obraciame na Vás so žiadosťou o podporu Petície za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov.

zistiť viac
29.04.2020

Preventívne lekárske prehliadky počas krízovej situácie

Obmedzenie počas krízovej situácie.

zistiť viac
19.03.2020

KORONAVÍRUS - informácie pre klientov

Dôležitý oznam

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS ako správne použiť respirátor

zistiť viac
05.03.2020

KORONAVÍRUS PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKÁCH

zistiť viac

Nová kategorizácia zdravotných rizík

Od 01.08.2019 platí aktualizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotných rizík a ich kategoriácie

zistiť viac
16.4.2019

Posudzovanie rizík v 2. kategórii

Zamestnávatelia musia aktualizovať posudzovanie rizík najmenej raz za 18 mesiacov.

zistiť viac
25.03.2019

Nahlasovanie zamestnancov na ÚVZ za rok 2018 - ZMENA

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 30.06.2019

zistiť viac
15.3.2019

Kategórie zdravotných rizík

Aktuálne zmeny v kategorizácii zdravotných rizík

zistiť viac
1. máj 2018

Nový zákon o radiačnej ochrane

Zmeny v oblasti zaradenia zamestnancov do kategórie zdravotné rizika z hľadiska ionizujúceho žiarenia.

zistiť viac
1. máj 2018

Novela nariadenia o ochrane zdravia zamestnancov pri práci s chemickými faktormi

Úprava limitov vybraných chemických faktorov v pracovnom prostredí. Zrušenie povinnosti odbornej spôsobilosti pre prácu s TL označených H-372.

zistiť viac
16.4.2019

Osýpky

Aktuálny výskyt osýpok v SR si vyžaduje kontrolu imunity zamestnancov proti osýpkam.

zistiť viac

Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

pre korešpondenciu

Kontakt pracovná zdravotná služba:

Kancelária:
MEDISON, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
medison@medison-pzs.sk

Kontakt pre vzdelávacie programy: 

MEDISON ACADEMY, s.r.o.
Letná 27
040 01 Košice

mobil: +421 905 630 917
academy@medison-pzs.sk

Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: