ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Termíny vzdelávacích programov

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Vážený pán / pani

dovoľujem si Vás pozvať na seminár:

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Termín: 6.12.2023 o 8:30 hod.

Miesto konania: distančná forma

Prezentácia účastníkov: od 8.00 hod.

ÚÚčastnícky poplatok je nutné uhradiť najneskôr 5 dní pred termínom školenia vopred, inak zaslaná prihláška nebude akceptovaná.

V prípade záujmu o vzdelávací program, prosíme o vypísanie záväznej online prihlášky s uvedením mena, priezviska účastníka  a ostatných požadovaných údajov. Po správnom odoslaní online prihlášky, kópia prihlášky bude doručená na mailovú adresu uvedenú    v prihláške. 

Ak prihlasujete viacerých účastníkov za spoločnosť, môžete vypísať online prihlášku za jednotlivých účastníkov, alebo zaslať objednávku. 

Kontakt: 
p. Darina Tresová, t.č.: 0905 630 917, e mail: academy@medison-pzs.sk

MEDISON ACADEMY, s.r.o., Sídlo: Kórejská 7,  04001 Košice,  Office: Letná 27, 040 01 Košice,        IČO: 54833990, DIČ: 2111798030 (spol. nie je platcom DPH).

Tešíme sa na Vašu účasť

MUDr. Soňa Kešeláková
konateľ MEDISON ACADEMY, s.r.o.

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Poplatok za jednu osobu: 87.00 €

VZDELÁVACIE KURZY, KTORÉ NÁJDETE V NAŠEJ PONUKE

Termíny:

Na základe objednávky realizujeme  individuálne kurzy prvej pomoci pre firmy.
Kurzy prvej pomoci zážitkovou formou.  

Akreditácia vydaná MZSR:

Zamestnávateľ je povinný mať na pracovisku vyškolený dostatočný počet osôb, ktoré vedia poskytovať prvú pomoc.

Pri určení dostatočného počtu osôb pre poskytovanie prvej pomoci je nutné vychádzať z charakteru pracovnej činnosti prevádzky, a z možného rizika pre vznik pracovných úrazov alebo iného ohrozenia zdravia.

Pracovná zdravotná služba MEDISON, s.r.o. je akreditovaným vzdelávacím inštitútom pre kurzy prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci je určený pre zamestnancov za účelom získania odborných, ale najmä praktických zručností pri náhlych zmenách zdravotného stavu, ktoré sú spôsobené rôznymi kolapsovými stavmi, úrazmi a podobne. 

Vzdelávací program je vedený tímom odborných zdravotníckych pracovníkov, ktorí radi zodpovedajú na otázky a poskytujú odborné rady, ako postupovať pri rôznych mimoriadnych situáciách (ťažké úrazy, pády, autohavárie, požiar, poštípanie hmyzom, alergické reakcie, epileptické stavy a mnoho ďalších).

Zamestnancov môžete prihlásiť na vzdelávacie programy podľa určených termínov, alebo na základe požiadavky pre spoločnosti pripravíme samostatné kurzy.

Prihlásiť sa môžete vypísaním online prihlášky.

Termin 1

Termíny:

Odbornú prípravu môžete absolvovať fomou online školenia, alebo prezenčneRozsah odbornej prípravy je určený spôsobom použitia a aplikácie diizokyanátových zmesí. Preto zvážte,  aký typ manipulácie zodpovedá podmienkam na vašom pracovisku.  Prihlásiť sa môžete vyplnením online prihlášky. Po absolvovaní odbornej prípravy obdržíte Záznam o absolvovaní odbornej prípravy.  

Pre firmy je možné dohodnúť individuálne školenia na základe objednávky.

Kontakt : medison@medison-pzs.sk+421 905 630 917

POZOR: Od 24.08.2023, nemôže nikto bez absolvovania odbornej prípravy, profesionálne pracovať s diizokyanátmi. Ak zamestnávateľ nezabezpečí odbornú prípravu pre svojich zamestnancov, alebo SZČO nezabezpečí odbornú prípravu pre seba,  hrozí im pokuta od  2000 EUR do 50000 EUR.

Nenašli ste vašu pracovnú činnosť? Neviete do ktorej skupiny pracovnú činnosť zaradiť?
Zavolajte nám, poradíme Vám.

+421 905 630 917

Termíny školení 12

Termíny:

V čase mimoriadnej situácie potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu dočasne nahrádza osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané RÚVZ.

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/3

Odborná príprava je určená najmä pre:

 • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude pracovať s TL a Z a VTL a Z samostatne,
 • vedúcich zamestnancov, ktorí budú odborne riadiť práce s TL a Z a VTL a Z,
 • zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu s TL a Z a VTL a Z samostatne.

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu môžete predložiť k žiadosti na získanie odbornej spôsobilosti na RÚVZ do 2 rokov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

Minimálna požadovaná doba odbornej praxe pre získania odbornej spôsobilosti:

 • 3 roky pre priamu manipuláciu s TLa Z a VTLaZ 
 • 2 roky pre predaj a distribúciu v originálnom balení.

Odporúčame absolvovať vzdelávací program  minimálne po 1 roku odbornej praxe.

Informácia:

Podmienky pre podanie žiadosti na RÚVZ pre získanie odbornej spôsobilosti:

 1. Absolvovanie odbornej prípravy
 2. Potvrdenie o odbornej praxi 
 3. Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

Upozornenie:

Podľa CLP (nariadenia 1278/2018 o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok)

            

Veľmi toxická látka alebo zmes /VTLaZ/ je klasifikovaná ako: akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2; H300, H310, H330

Toxická látka alebo zmes/ TLaZ/ je klasifikovaná ako: akútna toxicita kategórie 3; H301, H311, H331, toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1; H370

Termin 2

Termíny:

Odborne spôsobilé osoby pre obchodovanie alebo manipuláciu s toxickými látkami a zmesami (TLaZ) a veľmi s toxickými látkami a zmesam(VTLaZ) sú povinné najmenej raz za 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. 

Neviete, či Vám osvedčenie o odbornej spôsobilosti platí?

Ozvite sa, poradíme Vám.  

Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/3

Aktualizačná odborná príprava je určená pre odborne spôsobilé osoby.

Odborne spôsobilá osoba pre prácu s TL aZ a VTLaZ je povinná najmenej raz za 5 rokov od získania odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

Kópiu potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s TLaZ a VTLa Z je potrebné zaslať na príslušný RÚVZ, ktorý Vám odbornú spôsobilosť vydal,  najneskôr do 30 dní od jej absolvovania.

Pozor:

 • ak včas neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu,
 • ak nezašlete včas oznámenie o absolvovaní aktualizačnej prípravvy na RÚVZ
  RÚVZ Vám môže odbornú spôsobilosť odobrať!
 • na kontroly Živnostenského úradu, pri ktorých kontrolujú absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v zákonom stanovenom termíne.

Upozornenie:

K prihláške na vzdelávaciu aktivitu doložte kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a veľmi toxickými látkami a zmesami, ktoré Vám vydal RÚVZ.

Termin 3

Termíny:

  Odborná príprava je určená pre tých, ktorí budú žiadať o vydanie osvedčenia z RÚVZ na výkon profesionálnej činnosti  DDD, t.j dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

  Podmienka pre získanie odbornej spôsobilosti na RÚVZ pre výkon DDD sú minimálne 3 roky odbornej praxe, pod vedením odborne spôsobilej osoby.

  Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/2

  V čase mimoriadnej situácie potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu dočasne nahrádza osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané RÚVZ.

  Odborná príprava je určená pre žiadateľov:

  • fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá bude pracovať s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov samostatne,
  • vedúcich zamestnancov, ktorí budú odborne riadiť práce s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov,
  • zamestnancov, ktorí budú vykonávať prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov samostatne.

  Vydané potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu môžete predložiť k žiadosti na RÚVZ do 2 rokov po absolvovaní vzdelávacieho programu.

  Odporúčame absolvovať vzdelávací program pre obchodovanie s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov minimálne po 1 roku  odbornej praxe.

  Informácia:

  Podmienky pre podanie žiadosti na RÚVZ na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami pre profesionálne použitie, a pre prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie:

  1. Absolvovanie odbornej prípravy
  2. Odborná prax 
  3. Minimálne ukončené úplné stredoškolské vzdelanie

  Ďalšiu odbornú spôsobilosť a to pre prácu s toxickými látkami a zmesami, alebo veľmi toxickými látkami a zmesami.potrebujte, ak pri  činnosti s dezinfekčnými prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov chemické látky a zmesi, napr. pri plynovaní, klasifikované podľa CLP ako:

  veľmi toxické látky a zmesi:

  • akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,

  alebo toxické látky a zmesi:

  • akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331,
  • toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370 ​

  Termin 4

  Termíny:

   Aktualizačná odborná príprava je určená pre tých, ktorí osvedčenie z RÚVZ už majú a sú odborne spôsobilými osobami na výkon DDD.

   Odborne spôsobilé osoby sú povinné najmenej raz za 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.

   Neviete, či Vám osvedčenie platí?

   Ozvite sa nám, poradíme Vám.

   Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/2

   Odborne spôsobilá osoba pre prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie je povinná:

   • najmenej raz za 5 rokov od získania odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu
   • kópiu potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami pre profesionálne použitie, a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie zaslať na príslušný RÚVZ, ktorý Vám odbornú spôsobilosť vydal najneskôr do 30 dní od jej absolvovania

   Pozor:

   • ak včas neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu,
   • ak nezašlete včas oznámenie o absolvovaní aktualizačnej prípravy na RÚVZ
    RÚVZ Vám môže odbornú spôsobilosť odobrať!
   • na kontroly Živnostenského úradu, keď tiež kontrolujú absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v zákonom stanovenom termíne.

   Neviete, či Vám osvedčenie o odbornej spôsobilosti ešte platí?
   Ozvite sa, poradíme Vám.

   Termin 5

   Termíny:

   Odborná príprava je určená pre záujemcov o získanie povolenia na likvidáciu azbestu.

   Odborná príprava je určená pre novoprijatých zamestnancov držiteľa oprávnenia na likvidáciu azbestu.

   Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/1

   Odborná príprava je určená pre záujemcov o získanie povolenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

   Právnické osoby a SZČO, ktoré chcú požiadať o vydanie povolenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musia pre zodpovedné osoby za túto činnosť a zamestnancov zabezpečiť odbornú prípravu.

   Odbornú príprava pre prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb musí absolvovať:

   • zodpovedná osoba za prevádzkovanie prác pri odstraňovaní azbestu napr.:
    • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá bude samostatne odstraňovať azbest a likvidovať ho zo stavieb,
    • vedúci zamestnanci, ktorí budú riadiť práce pri odstraňovaní a likvidácii azbestu,
   • zamestnanci, ktorí budú vykonávať odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
   • každý novoprijatý zamestnanec na odstraňovanie azbestu.

   Držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je následne povinný zabezpečiť najmenej každých 5 rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

   Termin 6

   Termíny:

   Aktualizačná odborná príprava je povinná najmenej raz za 5 rokov  pre zamestnancov držiteľa oprávnenia na likvidáciu azbestu, alebo pre fyzickú osobu- podnikateľa, ktorá je držiteľom povolenia.

   Akreditácia pre vzdelávací program vydaná Ministerstvom školstva SR č. 3802/2023/2/1

   Aktualizačnú odbornú prípravu je povinný držiteľ oprávnenia na likvidáciu azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zabezpečiť každých 5 rokov, a to pre:

   • zodpovednú osobu, ktorá riadi práce pri odstraňovaní azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
   • zamestnancov, ktorí vykonávajú práce pri odstraňovaní azbestu, alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

   Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, resp. aktualizačnej prípravy je súčasťou dokumentácie, ktorá sa predkladá na RÚVZ pred začatím prác.

   Termin 7

   Termíny:

    Spoločnosť MEDISON, s.r.o., poskytuje vzdelávacie programy:   

    KURZ PRVEJ POMOCI  akreditovaný MZ SR 

    ODBORNÁ PRÍPRAVA NA BEZPEČNÚ PRÁCU S DIIZOKYANÁTMI 

    Spoločnosť MEDISON ACADEMY, s.r.o., poskytuje vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva SR :

    VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE PRÁCU:

    • S AZBESTOM
    • S TOXICKÝMI A VEĽMI TOXICKÝMI  LÁTKAMI A ZMESAMI
    • DERATIZÁCIA, DEZINFEKCIA A DEZINSEKCIA NA PROFESIONÁLNE ÚČELY

    UPOZORNENIE:
    V čase mimoriadnej situácie podľa zák. č. 69/2020 Z.z. zabezpečujeme aj distančné vzdelávanie pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti a pre aktualizačnú prípravu.

    Ak chcete získať odbornú spôsobilosť v čase mimoriadnej situácie:

    • na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,
    • na prácu s dezinfekčnými prípravkami, a na profesionálne použitie, a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie.

    Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa dočasne, do ukončenia mimoriadnej situácie nahrádza doklad o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré Vám vydáme po absolvovaní vzdelávacieho programu.

    V čase mimoriadnej situácie, podľa zákona č. 69/2020 Z.z., lehota na absolvovanie aktualizačnej prípravy pre osobu odborne spôsobilú neplynie.

    TERMÍNY VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

    Ani v dnešnej dobe rôznych motivačných školení a tréningov zamestnancov by sme nemali zabúdať na povinné pravidelné informovanie a školenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, ktoré vyplývajú z legislatívnych požiadaviek. Rozsah a náplň školenia je daná súčasným platným predpisom. Nižšie sú uvedené jednotlivé faktory pracovného prostredia a školenia k nim, ktoré Vám ako Vaša pracovná zdravotná služba vieme zabezpečiť:

    Školenia pre konateľov, manažérov

    • Pracovná zdravotná služba a legislatíva
    • Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti na prácu
    • Hodnotenie zdravotných rizík pri práci a kategorizácia zdravotných rizík
    • Legislatívne požiadavky na zabezpečenie rekondičných pobytov pre zamestnancov
    Školenia pre konateľov, manažérov

    Školenia pre zamestnancov

    • Informovanie a praktický výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pracujúcich v riziku hluku (§ 7 NV SR č. 115/2006 Z. z.)
    • Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou chemickým faktorom (§ 10 ods. 1 NV SR č. 355/2006 Z. z.)
    • Informovanie a výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou vibráciami (§ 5 NV SR č. 416/2005 Z. z. a v znení neskorších predpisov)
    • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci so zobrazovacou jednotkou – práca s počítačom (§ 5 NV SR č. 276/2006 Z. z.)
    • Informovanie a školenie zamestnancov pri ručnej práci s bremenami (§ 6 NV SR č. 281/2006 Z. z.)
    • Informovanie a školenie zamestnancov, zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou biologickým faktorom (§ 10 NV SR č. 83/2013 Z. z.)
    • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (§ 11 NV SR č. 356/2006 Z. z.)
    • Informovanie a školenie zamestnancov, zástupcov zamestnancov pri práci s expozíciou azbestu (§ 10 NV SR č. 253/2006 Z.z.)
    Školenia pre zamestnancov

    Rozsah školení vieme rozšíriť podľa Vašich aktuálnych požiadaviek. V prípade záujmu nás neváhajte

    a dohodnúť sa na realizácii školenia. Za spoluprácu v riešení otázok bezpečnosti a ochrany zdravia Vašich zamestnancov Vám vopred ďakujeme.

    Leták kurz
    Leták kurz
    Leták kurz
    Leták kurz
    Leták kurz
    Leták kurz
    Leták kurz

    NEWSLETTER

    Prihlás na na odber newsletteru a získaj novinky o zákonoch, akciách a o mnoho viac.

    Kontakt z celej SR- ústredie KOŠICE

    pre korešpondenciu

    Kontakt pracovná zdravotná služba:

    Kancelária:
    MEDISON, s.r.o.
    Letná 27
    040 01 Košice

    mobil: +421 905 630 917
    medison@medison-pzs.sk

    Kontakt pre vzdelávacie programy: 

    MEDISON ACADEMY, s.r.o.
    Letná 27
    040 01 Košice

    mobil: +421 905 630 917
    academy@medison-pzs.sk

    Kontakt pre Spišskú Novú Ves, Levoču a okolie:

    Kontakt pre Bratislavu, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj: